Agnieszka Brzeska-Zastawna

Główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół neolitu Europy Środkowej, w szczególności wokół kręgu badeńskiego i jego oddziaływań na lokalne jednostki neolityczne w Małopolsce, w tym na ugrupowania cyklu lendzielsko-polgarskiego i kulturę pucharów lejkowatych. Wiodącymi elementami pracy naukowej są  badania nad wytwórczością i użytkowaniem narzędzi krzemiennych kultury badeńskiej w kontekście przemian kulturowych w dorzeczu górnej Wisły w IV i w początkach III tys. BC.  

Obecnie uczestniczy w projekcie Heritage-Landscape-Community Project skupiającym się na badaniach w południowej Jordanii, realizowanym przez Instytut Archeologii UJ. W projekcie zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwórczością narzędzi krzemiennych od okresu paleolitu dolnego do wczesnej epoki brązu na obszarze południowego Lewantu.

We współpracy z Muzeum Archeologicznym w Krakowie, od roku 2018 współprowadzi badania wykopaliskowe na stanowisku 1 w Książnicach Wielkich, pow. proszowicki.

Realizuje projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ.

Publikacje

2018  The current state of research on the flint industry in the Pre-Baden and Classic Baden horizons in western Lesser Poland, (in:) P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (eds), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo – Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków, 511–520.

2018  Reutilization of axes made from Jurassic flint in G variant on the example of the materials from site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice District, Małopolska Province, Recherches Archéologiques 9, 243-255.

2016  Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu ze stanowiska 5, 5A, 5B w Krakowie Nowej Hucie-Wyciążu (badania w latach 1988-1997), Materiały Archeologiczne 41, 115-159.

in print  Flint axes from the Funnel Beaker and Funnel Beaker-Baden settlement phases at site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice district, (in:) S. Kadrow, M. Lityńska-Zając, P. Włodarczak (eds), The southerneastern area of the Funnel Beaker culture. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Kraków – Bonn.

Publikacje współautorskie

Brzeska-Zastawna, A., Zastawny, A. 2019  Powrót po 100 latach. Nowe badania terenowe i analizy materiałów z wykopalisk Józefa Żurowskiego w Książnicach Wielkich pod Krakowem, (w:) A. Zakościelna (red.), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018: streszczenia referatów XXXV konferencji, 14.

Brzeska-Pasek, A., Kenig, R., Oberc, T., Nowak, M. 2018  Wczesnoneolityczne osady w Spytkowicach i ich rola w dystrybucji krzemienia jurajskiego, (w:) V. Janák, M. Furmanek, A. Přichystal, S. Stuchlík (red.), Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku, Acta archaeologica Opaviensia 5, 139-164.

Brzeska-Zastawna, A., Zakrzeńska, J., Witkowska, B. 2018  The Acheulean handaxes from Faysaliyya (Shawbak directorate, southwestern Jordan), 2017 season, Recherches Archéologiques 9, 209-234.

Brzeska-Zastawna, A., Zastawny, A. 2018  Książnice Wielkie pod Krakowem. Dawne wykopaliska Józefa Żurowskiego i nowe perspektywy badawcze, (w:) A. Zakościelna (red.), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018: streszczenia referatów XXXIV konferencji, 15.

Kołodziejczyk, P., Nowak, M., Wasilewski, M., Karmowski, J., Czarnowicz, M., Agnieszka Brzeska-Pasek, A., Zakrzeńska, J., Radziwiłko, K., Witkowska, B., Kościuk, J. in print  HLC Project 2017: Jagiellonian University excavations in southern Jordan, Polish Archaeology in the Mediterranean

Zastawny, A., Brzeska-Zastawna, A., Mellnerová Šuteková, J., w druku  Materiały kultury badeńskiej z Trenčína w zachodniej Słowacji  w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne 42.

Zastawny, A., Brzeska-Zastawna, A., w druku  Neolityczne materiały z badań J. Żurowskiego w 1932 r. na stanowisku nr 1 w Chełmie, pow. Bochnia, Materiały Archeologiczne 42.