Metody geofizyczne w archeologii polskiej

Konferencja
Metody geofizyczne w archeologii polskiej
Spotkanie III
Rola metod geofizycznych w ochronie dziedzictwa archeologicznego
25-26 listopada 2014 Kraków
Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17


Organizatorami konferencji są Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja Geoarcheologia.pl. Spotkanie w Krakowie będzie trzecim, w cyklu dwurocznym. Pierwsze, o charakterze ogólnopolskim, miało miejsce w czerwcu 2010 roku w Warszawie. Obrady odbyły się w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Kolejne sympozjum odbyło się w Poznaniu w listopadzie 2012 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i miało już międzynarodowy charakter. Materiały z tego spotkania są
przygotowywane do druku jako kolejny tom Fontes Archaeologici Posnanienses.
Na spotkaniu w Krakowie zamierzamy skupić się na problematyce znaczenia metod geofizycznych w ochronie dziedzictwa archeologicznego. Interesują nas nie tylko konkretne przykłady zastosowania różnych metod geofizycznych na zagrożonych zniszczeniem stanowiskach archeologicznych. Nie ograniczamy obszaru naszych zainteresowań tylko do terytorium naszego kraju. Mile widziane będą również przykłady zagranicznych badań z udziałem badaczy polskich. Spotkanie składać się będzie z części referatowej i posterowej, którym towarzyszyć
będą targi usług geofizycznych.
Poza referatami związanymi z wiodącym tematem spotkania, przyjmujemy oczywiście referaty o tematyce analogicznej do poruszanej podczas spotkań poprzednich: dotyczące metodyki badań i przykładów zastosowań.
Jesteśmy otwarci też na inne tematy – np. z dziedziny historii geofizyki archeologicznej.
Patronat nad konferencją objęli Małopolski Wojewódzki konserwator Zabytków, International Society for Archaeological Prospection (ISAP), wiodąca w świecie organizacja zajmująca się geofizyką archeologiczną
oraz Stowarzyszenia Naukowe Archeologów Polskich.
Proponowany program ramowy:
Konferencja rozpocznie się w godzinach południowych 25 listopada oficjalnym otwarciem i referatami zamówionymi, przygotowanymi przez prelegentów z kraju i zagranicy. Na koniec dnia planowana jest sesja posterowa i spotkanie towarzyskie uczestników, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cały dzień 26 listopada poświęcony będzie sesjom roboczym. Długość wystąpień oraz sposób prezentacji (ustny lub poster) zależeć będzie od liczby zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2014 . Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie konferencji: www.geofizyka.org.pl Komitet naukowy dokona selekcji zgłoszeń
i zaproponuje ich podział na referaty i postery. Do dnia 15 października 2014 roku wszystkich autorów referatów i posterów prosimy o przesłanie abstraktów.

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Andrzej Buko (Dyrektor IAE PAN)
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz (Dyrektor IA UJ)
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk (IP UAM w Poznaniu)
Mgr Tomasz Herbich (Zastępca Dyrektora IAE PAN)
Mgr inż. arch. Jan Janczykowski (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska (Dyrektor IP UAM w Poznaniu)
Prof. dr hab. Krzysztof Misiewicz (IAE PAN)
Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski (IP UAM w Poznaniu)


Komitet Organizacyjny:
Mgr Artur Buszek
Mgr Tomasz Herbich
Mgr Jacek Karmowski
Dr Łukasz Pospieszny

Data opublikowania: 28.05.2014
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk