Nowa publikacja o wynikach badań w Moravanach

Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marián Vizdal (eds.), Early Farmers of the Eastern Slovak Lowland: The Settlement of the Eastern Linear Pottery Culture at Moravany. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU 7, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.

 

Publikacja jest monograficznym, interdyscyplinarnym opracowaniem materiałów zabytkowych, danych paleośrodowiskowych i danych paleoekonomicznych pozyskanych w trakcie polsko-słowackich badań na wczesnoneolitycznym stanowisku w miejscowości Moravany, na wschodniej Słowacji, w latach 2000-2012. Na stanowisku tym odkryta została osada ludności kultury wschodniej ceramiki linearnej. Osada ta była zamieszkana pomiędzy ok. 5500 a 5200 BC. Była to jedna z najwcześniejszych osad neolitycznych na terenie Niziny Wschodniosłowackiej. Prezentowana monografia ma istotne znaczenie dla doprecyzowania i poszerzenia stanu naszej wiedzy na temat początków neolitu w dorzeczu górnej Cisy.

-------------------------------------------------------------------------------

This publication is an interdisciplinary monograph, containing analyses of archaeological artefacts as well as paleoenvironmental and palaeoeconomic data acquired during the Polish-Slovak investigations at early Neolithic site in Moravany (eastern Slovakia), in the years 2000-2012. A settlement of the Eastern Linear Pottery Culture was discovered in this site. This settlement was inhabited between ca. 5500 and 5200 BC. It was one of the earliest Neolithic settlements in the Eastern Slovak Lowland. The presented monograph significantly broadens and clarifies the state of our knowledge about the origins of the Neolithic in the upper Tisza basin.

 

Contents

I. History of investigations and general characteristics of the site and findings at Moravany (Marek Nowak)

II. Environmental contexts of the early Neolithic settlement at Moravany (Tomasz Kalicki, Anna Budek)

III. Anthropogenic features of the Eastern Linear Pottery culture at Moravany (Marek Nowak)

IV. Ceramic materials from the settlement of the Eastern Linear Pottery culture at Moravany (Marián Vizdal, Marek Vizdal, Adriána Voľanská, Marek Nowak)

V. Chipped, ground and polished stone industries at the early Neolithic settlement of Moravany

(Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, Michał Wasilewski)

VI. Archaeobotany: Agriculture and plant exploitation in the early Neolithic settlement at Moravany

(Magdalena Moskal-del Hoyo, Maria Lityńska-Zając, Ernestina Badal)

VII. Absolute chronology of the settlement of the Eastern Linear Pottery culture at Moravany (Marek Nowak)

VIII. Conclusions (Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marián Vizdal)

References

Authors

Data opublikowania: 28.01.2016
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk