Egzamin licencjacki - ważna informacja

W myśl obowiązującego regulaminu studiów,egzamin licencjacki na III roku studiów jest
egzaminem dyplomowym. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem ukończenia studiów i
otrzymania dyplomu (par 16, punkt 1,a). Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu
wyszczególnione są w paragrafie 20:


„Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplom
owego jest:
a) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zgodnie z par 19, o ile obowiązek złożenia
takiej pracy przewidziany jest w programie studiów;
c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie jednostki prowadzącej tok
studiów"


Oznacza to, że do egzaminu można podejść wyłącznie po zaliczeniu wszystkich
przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Komisję przeprowadzającą egzamin dyplomowy powołuje Dyrektor Instytutu. Ocena z
egzaminu wchodzi w skład ogólnego wyniku studiów, zgodnie z paragrafem 22, punkt 2.

Data opublikowania: 08.03.2013
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk