Konferencja numizmatyczna: Coinage in Imperial Space. Continuity or change from the Acheamenid to Hellenistic kingdoms?

Konferencja numizmatyczna: Coinage in Imperial Space. Continuity or change from the Acheamenid to Hellenistic kingdoms?

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Oksfordzki

28 czerwiec – 2 lipiec 2017

 

Pseudo-Arystoteles w drugiej księdze swojego słynnego dzieła pt. „Oikonomika” dzieli ekonomię na cztery typy: królewską (βασιλική), satrapią (σατραπική), miejską (πολιτική) oraz prywatną (ἰδιωτική). Jego dzieło jako teoretyczna rewizja natury ekonomii starożytnej Grecji jest absolutnie wyjątkowe. Pomimo tego, że „Oikonomika” została napisana w okresie formowania się Królestw Macedońskich w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie, jej forma jak i użyta w niej terminologia świadczą o tym, że została ona napisana z myślą o Imperium Achemenidzkim i satrapich instytucjach. Dlatego też stanowi ona podstawę do badań nad przenikaniem praktyk menniczych z Imperium Perskiego do Państw Greckich.

W tym kontekście dyskusja Pseudo-Arystotelesa nad administracją monetarną Państwa Achemenidów staje się materią o potencjalnie dużym znaczeniu w interpretacji natury i roli mennictwa w okresie intensywnych zmian jakie miały miejsce pod koniec IV w. p.n.e. w Królestwach Macedońskich. Według autora rozprawy, administracja monetarna podlegała wyłącznie jurysdykcji króla. To założenie rodzi szereg pytań. Czy rzeczywiście jest ono prawdziwe w odniesieniu achemenidzkich rządów na terenach, gdzie produkowano monety? Wśród numizmatyków panuje konwencja przypisywania różnego rodzaju mennictwa poszczególnym miastom, satrapom, karanoi, pomniejszym królom i dynastom jak również samemu Wielkiemu Królowi. Czy istnieje potrzeba ponownego przemyślenia i nowej kategoryzacji monet? Czy istnieje potrzeba ponownej oceny tego kto był odpowiedzialny za bicie monet? Być może należy przyjąć, że treści zawarte w „Oikonomika” są nieprawdziwe? Jakich wniosków dostarcza obserwacja zmian jakie następują w mennictwie w czasie podboju Aleksandra Wielkiego? Czy organizacja mennictwa w nowym imperium, a następnie królestwach, które narodziły się tuż po jego rozpadzie, dostarczają dowodów na poparcie lub odrzucenie założeń tak mocno eksponowanych w dziele Pseudo-Arystotelesa? Czy w ogóle świat post-achemenidzki doświadczył transformacji roli i natury mennictwa na terenach podbitych przez Aleksandra Wielkiego? Czy bicie monet stało się przywilejem wyłącznie króla? Czy może podbój dokonany przez Aleksandra Macedońskiego oznaczał również nastanie fundamentalnych zmian w administracji mennictwa na rozległych terenach Grecji, Azji Mniejszej, Egiptu, Bliskiego Wschodu, a nawet Azji Centralnej?

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami wskazanymi powyżej. Obrady będą się toczyć według terytorialnego podejścia do danego mennictwa tzn. każdy z prelegentów będzie omawiał poszczególny fragment terytorium, które znalazło się pod panowaniem dynastii macedońskich, zarówno przed jak i po podboju przez Aleksandra Wielkiego. Dzieło Pseudo-Arystotelesa będzie stanowić filtr dla tych rozważań i toczącej się dyskusji plenarnej. Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko najwybitniejsi numizmatycy, ale również historycy, jak i historycy ekonomii, aby tym samym skonfrontować specjalistyczną wiedzę na temat monet ze studiami nad zasięgiem administracyjnych i ekonomicznych praktyk od okresu dominacji Achemenidów do okresu Hellenistycznego. Podsumowaniem wydarzenia będzie publikacja materiałów pokonferencyjnych w formie monografii wydanej przez Uniwersytet w Oksfordzie. Wśród prelegentów znajdują się wybitni specjaliści tacy jak: Peter van Alfen (American Numismatic Society), Michael Alram (Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu), Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński), François de Callataÿ (Bibliothèque royale de Belgique), Karsten Dahmen (Staatliche Museen zu Berlin), Frédérique Duyrat (Bibliothèque nationale de France), Wolfgang Fischer-Bossert (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Haim Gitler (The Israel Museum w Jerozolimie), Panagiotis Iossif (Université de Liège/Belgian School of Archaeology at Athens, Greece), Aleksandra Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Alicja Jurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Koray Konuk (Centre national de la recherche scientifique - CRNS), Evangeline Markou (National Hellenic Research Foundation, Athens), Andrew Meadows (University of Oxford), Mariusz Mielczarek (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), Marek Jan Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski), Ulrike Peter (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), Selene Psoma (University of Athens), Sławomir Sprawski  (Uniwersytet Jagielloński), Oren Tal (Tel Aviv University), Christopher Tuplin (University of Liverpool), Ute Wartenberg-Kagan (American Numismatic Society), Bernhard Weisser (Staatlichen Museen zu Berlin).

Miejsce obrad:

Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

ul. Józefa Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków

Język konferencji: angielski

Opłata konferencyjna: zwykli uczestnicy - 75 €/330 PLN; studenci i doktoranci - 25 €/110 PLN

TERMIN DOKONANIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ MIJA 31 MAJA 2017 ROKU

Rejestracja: http://www.konferencje-uj.pl/?lang=en&go2rej=1&kid=215

DOKONANIE REJESTRACJI JEST MOŻLIWE DO DNIA 31 MAJA 2017 ROKU

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.coinageinimperialspace.org/

Wszelkie pytania oraz prośby o udzielenie szczegółowych informacji na temat konferencji i rejestracji prosimy kierować na adres mailowy: coinageinimperialspace@gmail.com

Pozostałe informacje:

Organizatorzy nie są w stanie pokryć kosztów podróży i zapewnić noclegu dlatego wszystkie osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu muszą pokryć te wydatki we własnym zakresie. Informacje o tym w jaki sposób można dotrzeć do miejsca obrad zostały podane na stronie internetowej wydarzenia. Można tam również znaleźć propozycje różnych opcji noclegowych.

Komitet naukowy:

Andrew Meadows, Jarosław Bodzek

Komitet organizacyjny:

Andrew Meadows, Jarosław Bodzek, Barbara Zając, Alicja Jurkiewicz, Paweł Gołyźniak

-------------------------------------------------------------

Numismatic Conference: Coinage in Imperial Space. Continuity or change from the Acheamenid to Hellenistic kingdoms?

Institute of Archaeology, Jagiellonian University; the National Museum in Cracow; University of Oxford

28th June - 2nd July 2017

The second book of the pseudo-Aristotelian Oikonomika famously divides economies into four types: Royal (βασιλική), Satrapal (σατραπική), Civic (πολιτική) and Personal (ἰδιωτική). As a theoretical examination of the nature of economies in the ancient Greek world it is all but unique. Although generally given to late 4th century BC, and the school of Aristotle, it is clear from the structure and the terminology of this broad analysis that it was written certainly with the Achaemenid Empire and its satrapal institutions in mind, even if it does belong to the period of foundation of the first Macedonian kingdoms in the East. It is thus a text of capital importance for the investigation of the transition from the practices of the Persian Empire to the Greeks.

 

In this context, its discussion of monetary administration becomes a matter of potentially major significance in the interpretation of the nature and role of coinage in this period of profound change. The administration of coinage, for the author of this treatise, belongs solely in the realm of the King. This presupposition raises a number of questions. Is this true for the period of Achaemenid reign over coin-producing areas? It has become conventional among numismatists to attribute coinages to cities, satraps, karanoi, minor kings and dynasts as well as to the Great King himself. Do we need to re-think the categorisation of these coinages? Do we need to reassess the agents behind these coinages and their ability to strike coinage? Or is the Oikonomika simply wrong? And what about the years after Alexander’s conquest? Can the new world of his empire and the kingdoms that immediately followed provide a better or different context for the assumption so strongly asserted in the Oikonomika? Did the post-Achaemenid world see a transformation in the role and nature of coinage on the new imperial territories? Did coinage become the prerogative or concern of the king alone? Did the Macedonian conquest mark a period of massive change in the monetary administration of large imperial territories?

 

This conference is designed to arrange a dispute over these questions and to discuss other issues related to the monetary administration of the Mediterranean Achaemenid empire and of Alexander the Great and the early successor kingdoms. It will in part take a regional approach by asking experts in specific regions to examine the coinages either side of the conquest and apply the filter of ps.-Aristotle to the data they find there. Historians and historians of the economy will attend it either to set this specifically monetary history against a broader framework of administrative and economic practices from the ‘Achaemenid’ to the ‘Hellenistic’ period.

Among the confirmed speakers are: Peter van Alfen (American Numismatic Society), Michael Alram (Kunsthistorisches Museum in Vienna), Jarosław Bodzek (Jagiellonian University), François de Callataÿ (Royal Library of Belgium), Karsten Dahmen (Staatliche Museen zu Berlin), Frédérique Duyrat (Bibliothèque nationale de France), Wolfgang Fischer-Bossert (Austrian Academy of Sciences), Haim Gitler (The Israel Museum, Jerusalem), Panagiotis Iossif (Université de Liège/Belgian School of Archaeology at Athens, Greece), Aleksandra Jankowska (Nicolaus Copernicus University in Toruń), Alicja Jurkiewicz (Jagiellonian University), Koray Konuk (French National Center for Scientific Research - CRNS), Evangeline Markou (National Hellenic Research Foundation, Athens), Andrew Meadows (University of Oxford), Mariusz Mielczarek (Museum of Archaeology and Ethnology, Łódź), Marek Jan Olbrycht (University of Rzeszów), Ulrike Peter (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), Selene Psoma (University of Athens), Sławomir Sprawski  (Jagiellonian University), Oren Tal (Tel Aviv University), Christopher Tuplin (University of Liverpool), Ute Wartenberg-Kagan (American Numismatic Society), Bernhard Weisser (Staatlichen Museen zu Berlin).

Venue:

The Emeryk Hutten-Czapski Museum,

12 Józefa Piłsudskiego Street, 31-109 Krakow, Poland

Language: English

Conference fee: Regular participants - 75 €/330 PLN; Students and PhD students - 25 €/110 PLN

FEE PAYMENT DEADLINE IS 31st MAY 2017

Registration: http://www.konferencje-uj.pl/?lang=en&go2rej=1&kid=215

REGISTRATION IS OPEN UNTIL 31st MAY 2017

More information: http://www.coinageinimperialspace.org/

Questions and information about the registration & conference: coinageinimperialspace@gmail.com

Other:

The organizers are not able to pay travel or accommodation expenses. However, all the instructions how to get to the conference venue can be found on our website. You will also find there some recommendations for various accommodation options.

Scientific Committee:

Andrew Meadows, Jarosław Bodzek

Organising Committee:

Andrew Meadows, Jarosław Bodzek, Barbara Zając, Alicja Jurkiewicz, Paweł Gołyźniak

 

 

 

Data opublikowania: 16.03.2017
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk