Rekrutacja - Erasmus+ 2018

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Rekrutacja Erasmus + 2018

Terminarz rekrutacji :

8-29.01.2018 - czas trwania rekrutacji

30.01.-11.02.2018 – ogłoszenie wyników;

12-25.02.2018 r. - ewentualne odwołania i ostateczne zatwierdzenie wyjazdu

Kryteria kwalifikacyjne

1.            List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.

2.            Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

3.            Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

4.            CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

5.            Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (możliwe maksymalnie dwie dodatkowe opinie).

Waga kryteriów kwalifikacyjnych

1. średnia ocen: 3,5-5 pkt.

2. znajomość języka: 1-3 pkt.

3. list motywacyjny: 1-3 pkt.

4. CV / aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt.

5. referencje (opinia promotora, pracownika naukowego) 1 pkt. + ew. 0,5 pkt. (opinie dodatkowe)

Link do strony internetowej zawierającej informacje o programie Erasmus+:

http://www.dmws.uj.edu.pl/en_GB/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Data opublikowania: 11.01.2018
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk