Jubileusz Prof dr hab. Jana Chochorowskiego

22 lutego br. w Instytucie Archeologii odbyło się uroczyste wręczenie tomu jubileuszowego, ofiarowanego Profesorowi Janowi Chochorowskiemu na 40-lecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Adresat tomu to jeden z najbardziej znanych polskich archeologów, wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii UJ (1996-2008), obecnie kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu. Jako naukowiec prof. Chochorowski znany jest jako wybitny badacz kultur epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Eurazji (II-I tys. przed Chr.), w tym zwłaszcza kultur stepowych (m.in. Kimmerów i Scytów) i ich wpływu na środkowoeuropejskie społeczności osiadłe. Do najważniejszych zasług Profesora należy odkrycie niewyrabowanego pochówku jednego z ostatnich władców Scytów w miejscowości Ryżanówka na Ukrainie, które przyniosło mu międzynarodową sławę. Inną ważną gałęzią zainteresowań Jubilata jest archeologia obszarów polarnych.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Gotyckiej Collegium Minus (oddanej do użytku dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu Jubilataw 2002 r.) zgromadziła około 100 gości z kraju i zagranicy, reprezentujących środowisko naukowe archeologów oraz dyscyplin pokrewnych. List gratulacyjny odczytał dziekan Wydziału Historycznego UJ, prof. dr hab. Jan Święch, następnie laudacje wygłosili dyrektor Instytutu Archeologii UJ, prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz oraz dr hab. Wojciech Blajer, który przedstawił sylwetkę naukową Profesora Jana Chochorowskiego. Uroczystość stała się również okazją do uhonorowania Jubilata medalem pamiątkowym Ambasady Azerbejdżanu w Polsce, przyznanym za umacnianie relacji naukowych pomiędzy oboma krajami i wręczonym przez dr. Zaura Hasanowa z Azerbejdżańskiej Akademii Nauk w Baku. Dyrekcja Muzeum Archeologicznego w Krakowie wręczyła Jubilatowi statuetkę Światowida za wieloletnią współpracę na polu wystawienniczym i naukowym. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek, przekazał natomiast podarunek w postaci okolicznościowej reedycji artykułów na temat Ryżanówki.

Księga Jubileuszowa Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae

Centralnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie pracy „Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae". To obszerne dzieło pod redakcją Wojciecha Blajera, wydane w 2012 r. przez Instytut Archeologii UJ w wydawnictwie naukowym Profil-Archeo, zawiera wykaz prac Profesora oraz 62 artykuły naukowe z zakresu archeologii Europy wschodniej, środkowej oraz północnej, Spitsbergenu, obszarów nadczarnomorskich i śródziemnomorskich, a także Syberii i Kaukazu. Kilka artykułów poświęconych jest zagadnieniom historii sztuki i kultury europejskiej. Międzynarodowe grono badaczy (autorzy z Polski, Niemiec, Danii, Norwegii, Czech, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Austrii, Słowenii, Ukrainy, Rosji i Azerbejdżanu), którzy zapragnęli uczcić w ten sposób jubileusz Profesora Jana Chochorowskiego doskonale odzwierciedla szerokie horyzonty i zasięg oddziaływania twórczości naukowej Jubilata. Gros prac zgromadzonych w tomie stanowią studia nad materiałami zabytkowymi i procesami kulturowymi charakterystycznymi dla I tysiąclecia p.n.e. na rozległych obszarach od Skandynawii po centralną Azję. Dzieło jest bogato ilustrowane kolorowymi i czarno-białymi rycinami. Artykuły opublikowano w językach polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, ukraińskim i słowackim. Wszystkie zawierają abstrakty w języku angielskim.