Serie wydawnicze Instytutu Archeologii UJ

PRACE ARCHEOLOGICZNE

„Prace Archeologiczne", wydawane początkowo w ramach ogólnouniwersyteckiej  formuły „Zeszytów Na­ukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego", przez wiele lat pełniły rolę oficjalnej serii wydawniczej – najpierw Katedry Archeologii Polski, a później (od roku 1971), Instytutu Archeologii UJ. Treść i zakres te­matyczny zawsze dość wiernie ilustrowały zaintere­sowania i możliwości badawcze uniwersyteckich ar­cheologów. Twórcą serii był profesor Rudolf Jamka, od roku 1950 kierownik Katedry Archeologii Polski, a później pierwszy dyrektor Instytutu Archeologii UJ. Profesor Jamka początkowo pełnił też rolę redaktora „Prac Archeologicznych" (zeszyty 1-14), którą po jego śmierci (od zeszytu 15) przejął profesor Janusz K. Kozłowski. Obecnie przewodniczącym rady redakcyjnej jest profesor Jan Chochorowski.

Niektóre zeszyty, jak np. opublikowane w latach 1960 (zeszyt 1) i 1961 (zeszyt 2) Pradzieje powiatu kra­kowskiego, były dziełami zbiorowymi, ale miały zwartą formułę tematyczną. Inne były zbiorami artykułów, przypominającymi klasyczne czasopismo, otwarte również na autorów spoza Uniwersytetu Ja­giellońskiego. Wreszcie, były to publikacje o charak­terze monograficznym, najczęściej jednego, rzadziej kilku autorów. Z czasem formuła serii stała się jesz­cze bardziej złożona, co miało związek ze zmianami organizacyjnymi w łonie uniwersyteckiej archeo­logii (utworzenie Instytutu). W ramach serii „Prace Archeologiczne" od roku 1972 pojawiła się bowiem podseria „Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej". Od roku 1991 zyskała ona z kolei nowe oblicze graficzne i tytuł główny: „Studies in Ancient Art and Civilisation" (obecnie odrębne czasopismo).

Od tomu 62 (2008) „Prace Archeologiczne" zyskały nową oprawę graficzną i edytorską, a od tomu 65 (2012) wydawane są poza formułą „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego". Wydawcą wykonawczym serii jest obecnie oficyna naukowa „Profil-Archeo".

„Prace Archeologiczne" od tomu 62 wydawane są w alternatywnych wariantach (jednak z ciągłą numeracją tomów): „Monografie" – zwarte tematycznie opra­cowania, i „Studia" – zbiory artykułów, połączonych tematycznie w sposób nawiązujący do kierunków aktywności badawczej poszczególnych Zakładów wchodzących w skład Instytutu. Te ostatnie są otwarte na autorów również spoza naszej jednostki. Kolejne tomy ukazują się sukcesywnie w zależności od możli­wości finansowych i strategii badawczej Instytutu.

Kolegium redakcyjne „Prac Archeologicznych" tworzą kierownicy poszczególnych Zakładów In­stytutu Archeologii UJ: Paweł Valde-Nowak (Zakład Archeologii Epoki Kamie­nia), Jan Chochorowski (Zakład Archeologii Epo­ki Brązu), Piotr Kaczanowski (Zakład Archeologii Epoki Żelaza), Jacek Poleski (Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych) oraz Wojciech Blajer (Zakład Archeologii Nowego Świata).

Wykaz wyda­nych dotychczas zeszytów „Prac Archeologicznych" (numery 1-67)

Spis tomów serii „Prace Archeologiczne"

Spis tomów serii „Prace Archeologiczne"

 • Zeszyt 1, Pradzieje powiatu krakowskiego, t. I, 1960 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 28).
 • Zeszyt 2, Pradzieje powiatu krakowskiego, t. II, 1961 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 34).
 • Zeszyt 3, 1962 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 46).
 • Zeszyt 4, 1962 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 51).
 • Zeszyt 5, 1963 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 73).
 • Zeszyt 6, Marek Gedl, Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej, 1964 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 90).
 • Zeszyt 7, Janusz Krzysztof Kozłowski, Studia nad zróżnicowaniem kulturowym w paleolicie górnym Europy środkowej, 1965 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 109).
 • Zeszyt 8, 1967 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 149).
 • Zeszyt 9, Pradzieje powiatu chrzanowskiego i miasta Jaworzna, 1968 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 171).
 • Zeszyt 10, 1968 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 183).
 • Zeszyt 11, Kazimierz Godłowski, The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, 1970 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 217).
 • Zeszyt 12, 1970 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 246).
 • Zeszyt 13, Rudolf Jamka, Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych. Część I: Kraków, 1971 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 272).
 • Zeszyt 14, Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 1 (red. M. L. Bernhard), 1972 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 282).
 • Zeszyt 15, Rudolf Jamka, Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych. Część II: Przemyśl, Lublin, Sandomierz, Wiślica i Opole, 1973 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 303).
 • Zeszyt 16, Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 2 (red. M. L. Bernhard), 1974 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 282).
 • Zeszyt 17, Bolesław Ginter, Spätpaläolithikum in Oberschlesien und im Flussgebiet der oberen Warta, 1974 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 337).
 • Zeszyt 18, Studien zur Lausitzer Kultur (red. M. Gedl), 1974 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 352).
 • Zeszyt 19, Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 3 (red. M. L. Bernhard), 1974 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 369).
 • Zeszyt 20, Janusz K. Kozłowski, Preceramic Cultures in the Caribbean, 1974 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 386).
 • Zeszyt 21, Joachim Śliwa, Studies in Ancient Egyptian Handicraft. Woodworking (Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 3), 1975 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 404).
 • Zeszyt 22, Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów rzymskich. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne Oddział w Nowej Hucie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 20-22 września 1972 roku w Nowej Hucie i Krakowie (red. K. Godłowski), 1976 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 422).
 • Zeszyt 23, Studien zu südpolnischen Wehranlagen (red. M. Gedl), 1976 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 424).
 • Zeszyt 24, Deir El-Bahari (Habitat préhistorique), Fasc. I, Travaux de la Mission Archéologique de L'Université Jagellonne en Égypte, (red. J. K. Kozłowski), 1976 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 444).
 • Zeszyt 25, Deir El-Bahari (Habitat préhistorique), Fasc. II, Travaux de la Mission Archéologique de L'Université Jagellonne en Égypte, (red. J. K. Kozłowski), 1977 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 472).
 • Zeszyt 26, Beiträge zum Randbereich der Latènkultur (red. M. Gedl), 1978 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 485).
 • Zeszyt 27, Marek Gedl, Stufengliederung und Chronologie des Gräberfeldes der Lausitzer Kultur in Kietrz, 1979 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 522).
 • Zeszyt 28, Middle and Early Upper Palaeolithic in Balkans, (red. J. K. Kozłowski), 1979 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 524).
 • Zeszyt 29, Ancient Pottery in Polish Collections (red. J. Śliwa), (Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 5), 1980 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 558).
 • Zeszyt 30, Pavel M. Dolukhanov, Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski, Multivariate Analysis of Upper Palaeolithic and Mesolithic Stone Assemblages. Typology and Ecology, 1980 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 564).
 • Zeszyt 31, M. Parczewski, Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu, 1982 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 615).
 • Zeszyt 32, Joachim Śliwa, Egyptian and Nubian Pottery in the Cracow Collections (Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 6), 1982 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 629).
 • Zeszyt 33, Origin of the Chipped Stone Industries of the Early Farming Cultures in Balkans (red. J. K. Kozłowski), 1976 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 658).
 • Zeszyt 34, Olga Hirsch-Dyczek, Les représentations des enfants sur les stèles funéraires attiques (Studies z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 7), 1983 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 666).
 • Zeszyt 35, Qasr El-Sagha 1980. Contributions to the Holocene Geology, the Predynastic and Dynastic Settlements in the Northern Fayum Desert, (red. J. K. Kozłowski), 1983 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 704).
 • Zeszyt 36, Jan Chochorowski, Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde, 1985 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 724).
 • Zeszyt 37, Marek Gedl, Schyłek kultury łużyckiej w południowo-zachodniejPolsce, 1985 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 744).
 • Zeszyt 38, Joachim Śliwa, Egyptian Scarabs, Scaraboids and Plaques from the Cracow Collections (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 8), 1985 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 760).
 • Zeszyt 39, M. Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, Gomolava – chipped stone industries of Vinča Culture, 1986 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 797).
 • Zeszyt 40, Piotr Kaczanowski, Drochlin. Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, 1987 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 828).
 • Zeszyt 41, Krzysztof M. Ciałowicz, Les têtes de massues des périodes prédynastique et archaïque dans la vallée du Nil (Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 9), 1987 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 829).
 • Zeszyt 42, Janusz K. Kozłowski, Krzysztof Sobczyk, The Upper Palaeolithic Site Kraków-Spadzista Street C2. Excavations 1980, 1987 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 847).
 • Zeszyt 43, Janusz K. Kozłowski, Michel Lenoir, Analyse des pointes à dos des gisements perigordiens de l'Aquitaine. Corbiac, Roc de Combe, Flageolet I et Tercis, 1988 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 871).
 • Zeszyt 44, Ewdoksia Papuci-Władyka, Corynthian and Italo-Corynthian Pottery from the Polish Collections (Studia z archeologii śródziemnomorskiej, z. 10), 1989 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 889).
 • Zeszyt 45, Joachim Śliwa, Egyptian Scarabs and Magical Gems from the Collection of Constantine Schmidt-Ciążyński (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 11), 1989, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 917).
 • Zeszyt 46, Jadwiga Kamieńska, Janusz K. Kozłowski, Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgar-Kulturgruppen in Polen, 1990 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 925).
 • Zeszyt 47, Janusz A. Ostrowski, Personifications of Rivers in Greek and Roman Art (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 12), 1991 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 964).
 • Zeszyt 48, Marek Gedl, Die Hallstatteinflüsse auf den polnischen Gebieten in der Früheisenzeit, 1991 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 969).
 • Zeszyt 49, Studies in Ancient Art and Civilization, I (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 13), 1991 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 989).
 • Zeszyt 50, Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, Spaltindustrie der Lengyel-Kultur aus Svodín, Slowakei, 1991 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1014).
 • Zeszyt 51, Studies in Ancient Art and Civilization, 2 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 14), 1992 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1030).
 • Zeszyt 52, J. Poleski, Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce, 1992 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1031).
 • Zeszyt 53, Studies in Ancient Art and Civilization, 4 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 15), 1992 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1067).
 • Zeszyt 54, Studies in Ancient Art and Civilization, 5 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 16), 1992 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1072).
 • Zeszyt 55, Krzysztof Sobczyk, The Late Palaeolithic Flint Workshops at Brzoskwinia-Krzemionki near Kraków, 1993, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1077).
 • Zeszyt 56, Studies in Ancient Art and Civilization, 6 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 17), 1993 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1111).
 • Zeszyt 57, Renata Madyda-Legutko, Krzysztof Tunia, Rytro. Karpacka osada z okresu wędrówek ludów, 1993 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1118).
 • Zeszyt 58, Studies in Ancient Art and Civilization, 7 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 18), 1996 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1179).
 • Zeszyt 59, Studies in Ancient Art and Civilization, 8 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 19), 1997 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez nr).
 • Zeszyt 60, Studies in Ancient Art and Civilization, 9 (red. J. Śliwa) (Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej, z. 20), 1999.
 • Zeszyt 61, Judyta Rodzińska-Nowak, Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, 2006 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez nr) [format A4].
 • Zeszyt 62 Jarosław Źrałka, Terminal Classic Occupation in the Maya Sites Located in the Triangulo Park, Peten, Guatemala, 2008 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1299) (Monografie).
 • Zeszyt 63, Karol Dzięgielewski, Marcin S. Przybyła, Anna Gawlik (red.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe, 2010 (Studia).
 • Zeszyt 64, Radosław Palonka, Defensive Architecture and the Depopulation of the Mesa Verde Region, Utah-Colorado in the Thirteenth Century A.D., 2011 (Monografie).
 • Zeszyt 65, Marek Gedl, Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu (część IV), 2012 (Monografie).
 • Zeszyt 66, Marek Nowak, Damian Stefański, Mirosław Zając (red.), Retusz – jak i dlaczego? „Wielperspektywiczność elementu twardzowego", 2013 (Studia).
 • Zeszyt 67, Marcin S. Przybyła, Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach nad dawnymi społeczeństwami, 2014 (Monografie).