Struktura Instytutu Archeologii UJ

Dyrektor

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

Dr hab. Jarosław Bodzek

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Sekretarz naukowy

dr Anna Gawlik

Sekretarz ds. organizacji procesu dydaktycznego: mgr Piotr Godlewski

Sekretarz ds. technicznych: mgr Roman Szczerba

Sekretarz ds. jakości kształcenia i programu ERASMUS: mgr Agata Sztyber

Sekretarz Instytutu ds. zbiorów naukowo-dydaktycznych: mgr Michał Mazur

Biblioteka Archeologii Polski i Powszechnej: mgr Barbara Chudzińska

Biblioteka Archeologii Śródziemnomorskiej: mgr Elżbieta Fidler-Zrałka

Sekretariaty

Sekretariat Instytutu Archeologii UJ: Bożena Rusinowska

Sekretariat ds. studiów stacjonarnych: Renata Halota
 

Zakłady Instytutu Archeologii UJ

Zakład Archeologii Epoki Kamienia - Kierownik: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Zakład Archeologii Epoki Brązu - Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Blajer

Zakład Archeologii Epoki Żelaza - Kierownik: prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych - Kierownik: prof. dr hab. Jacek Poleski

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Zakład Archeologii Klasycznej - Kierownik: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Zakład Archeologii Nowego Świata - Kierownik: dr hab. Jarosław Źrałka

Rada Naukowa IA

Samodzielni pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. K. Ciałowicz – Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. W. Blajer

Dr hab. J. Bodzek

Prof. dr hab. J. Chochorowski 

Prof. dr hab. R. Madyda-Legutko

Dr hab. M. Nowak, prof. UJ

Prof. dr hab. E. Papuci-Władyka

Prof. Dr hab. J. Poleski

Dr hab. M. Przybyła

Dr hab. J. Rodzińska-Nowak

Dr hab. K. Sobczyk

Prof. dr hab. P Valde-Nowak

Dr hab. J. Źrałka

 

Przedstawiciele młodszych pracowników:

Dr J. Dębowska-Ludwin

Dr A. Gawlik – sekretarz Rady Naukowej

Dr P. Kołodziejczyk

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

Mgr P. Godlewski

Mgr M. Mazur

 

Przedstawiciel doktorantów:

Mgr K. Nocoń

 

Przedstawiciele studentów:

Klaudia Jagoda

Jolanta Kiszka

Jakub Niebylski