UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków o stypendium na semestr letni 2015/2016

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 100 Rektora UJ z 28 września 2015 roku zmieniony został
§ 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przepis aktualnie brzmi:
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego:
1) przyznawanego na semestr zimowy – upływa 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki,
na który stypendium ma być przyznane;
2) przyznawanego na semestr letni – upływa 7 dni przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej w danym
roku akademickim.

Co za tym idzie regulaminowy termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku
akademickiego 2015/2016 dla studentów upływa 22 stycznia.

Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Kozak

 

 

Published Date: 05.01.2016
Published by: Piotr Kołodziejczyk