Stanowiska w projektach badawczych

» Otwarty konkurs na stypendium doktorskie

Kierownik projektu „Rozwój społeczno-polityczny Północnego Negewu w okresie Wczesnego Brązu I na przykładzie stanowiska Tel Erani - kontynuacja badań” prof. dr hab. Krzysztof Marek Ciałowicz, ogłasza otwarty konkurs na stypendium doktorskie.

 

Warunki: jedno stypendium przyznawane na okres 30 miesięcy w wysokości 1500PLN/ miesięcznie

Wymagania: aplikujący musi przedstawić swój dorobek naukowy w postaci publikacji, wszelkiego rodzaju otrzymanych stypendiów starzy zagranicznych, udziału w badaniach naukowych etc. Dodatkowo, w związku z charakterem zadań powierzonych stypendyście w projekcie, aby ten wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu dokumentacji rysunkowej ceramiki pochodzącej z wykopalisk na Bliskim Wschodzie oraz udziałem w badaniach wykopaliskowych na co najmniej dwóch stanowiskach na obszarze Bliskiego Wschodu i Egiptu. Aplikujący musi być uczestnikiem studiów doktoranckich

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez kierownika projektu komisje zgodnie z wytycznym Narodowego Centrum Nauki.

Zgłoszenia w postaci CV z wyszczególnionym dorobkiem naukowych prosimy kierować w wersji elektronicznej na adres marcin.czarnowicz@uj.edu.pl do dnia 22 grudnia do godziny 9.00.

» Konkurs na stanowisko asystenta w projekcie badawczym Tell el-Farcha

Kierownik projektu „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e." finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 7) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.

 

Typ umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Czas trwania umowy: do 28m-cy

Przewidywany termin podjęcia pracy: 01 - 07 - 2015

 

Zadania:

 •    udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych wskazanych przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora IA UJ
 •    tworzenie map stanowisk
 •    digitalizacja dokumentacji
 •    tworzenie 3d modeli nawarstwień kulturowych oraz rekonstrukcji zespołów architektonicznych
 •    tworzenie katalogu form architektonicznych
 •    publikacja wyników badań

Wymagania

Kandydat posiada tytuł magistra archeologii oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji powierzonych mu w projekcie zadań. Posiada bogate doświadczenie badawcze na stanowiskach na terenie Bliskiego Wschodu. Nie jest ani też nie był wykonawcą w projekcie: „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e."

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w ramach którego komisja powołana przez kierownika projektu oceniać będzie dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności kandydata potrzebne do realizacji zadań powierzonych mu w projekcie.

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenia od innych kierowników badań/ projektów pracy przy zadaniach podobnego typu, jak w projekcie.

Termin składania dokumentów: 18-05-2015 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15-06-2015

 

» Konkurs stypendialny dla studentów w projekcie badawczym Tell el-Farcha

Kierownik projektu „Zmiany społeczno-polityczne we Wschodniej Delcie Nilu na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e." finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 7) ogłasza konkurs stypendialny dla studentów archeologii przejawiających zainteresowania w temacie ceramiki egipskiej okresu Pre i Wczesnodynastycznego.

 

Ilość stypendiów: 1

Czas trwania stypendium: 24 miesiące

Termin rozpoczęcia: 1 października 2015

Kwota stypendium: 22500 pln brutto wypłacane w równych comiesięcznych transzach

 

Zadania:

 •    udział w badaniach wykopaliskowych oraz powierzchniowych organizowanych w ramach projektu
 •    opracowanie i publikacja materiału ceramicznego pochodzącego z badań realizowanych w ramach projektu

 

Wymagania:

Osoba aplikująca w chwili podjęcia zadań w projekcie:

1 Kontynuuje naukę na studiach III stopnia i posiada tytuł magistra archeologii lub jest studentem archeologii

a) studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

b) co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

2) posiada doświadczenie przy opracowywaniu ceramiki

W przypadku jeśli kandydat który uzyska najwyższą ocenę nie jest w dniu rozstrzygnięcia konkursu studentem przynajmniej 1 roku SUM, 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, otrzyma on stypendium dopiero po pozytywnym złożeniu egzaminu na studia magisterskie/ doktoranckie. Kierownik projektu może zadecydować o odebraniu stypendium jeśli student nie podejmie dalszych studiów.

Sposób wyłonienia najlepszego kandydata:

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów przez Narodowe Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-03-17/opus-zal4.pdf )

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem publikacji, szczególnych osiągnięć oraz praktyki zawodowej kandydata, list motywacyjny, dokument poświadczający status studenta studiów: II stopnia / 4 roku studiów magisterskich/ doktoranckich (dla studentów 3 roku studiów licencjackich zaświadczenie o roku studiów oraz oświadczenie o woli kontynuowania studiów na studiach II stopnia, dal studentów 2 roku SUM lub osób które ukończyły studia magisterskie – oświadczenie o woli podjęcia studiów III stopnia wraz z wyrażeniem zgody na objęcie doktoranta opieką naukową przez samodzielnego pracownika naukowego).

Termin składania dokumentów: 18-05-2015 godzina 15:00

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@farkha.org lub składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Archeologii UJ, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Gołębiej 11

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15-06-2015

» Konkurs na stanowiska w projekcie badawczym Nakum - badacze oraz studenci

RESEARCH IN THE MAYA CITY OF NAKUM (GUATEMALA)

Faculty of History of the Jagiellonian University announces a competition for several positions to be occupied in the frame of the Nakum Archaeological Project that will be carried out at the Maya site of Nakum in north-eastern Guatemala. The research includes both field excavations as well as laboratory studies of all discovered artefacts in Guatemala and in Poland. The project is financed by the National Science Centre and its major aim is to study the Protoclassic period in Nakum in a wider cultural and geographic context of Maya Lowlands (project title: On the frontier of two epochs: the Protoclassic period in the Maya Lowlands in the context of research in Nakum (Guatemala), project director: Jarosław Źrałka, PhD). We expect all interested persons to fulfill requirements that are provided in case of each co-investigator. The competition is opened for both scholars (Co-investigators nos. 2, 3, 4 and 6) as well as students (laboratory technicians).

All candidates should send their CVs to the following direction: zralka.j@gmail.com (applications of scholars) or magdalena.rusek@gmail.com (applications of students).

Documents may also be sent to the following direction:

Jarosław Źrałka

Instytut Archeologii

Uniwersytet Jagielloński

Ul. Gołębia 11

31-007 Kraków

Poland

For further information on the project please visit www.nakum.pl.

 1. Co-investigator 2:
 • Scientific task: analysis of Maya ceramics from Nakum with major focus on ceramic figurines; documentation (drawing and description) of all complete or semi-complete vessels and other ceramic artefacts;
 • period of employment: 40 months;
 • type of employment: full time (umowa o pracę)
 • salary: 2500 PLN/month, working time: 90% of full time;
 • requirements: archaeologist with very good knowledge on Maya ceramic chronology with major focus on Maya figurines, artistic skills in drawing figurines and vessels;
 • submission deadline: May 5, 2015
 1. Co-investigator 3:
 • Scientific task: lithic analysis (drawing, photographing, description and discussion of all recovered stone artefacts such as obsidian tools, chert chipped stone artefacts and non-chipped stone lithic artefacts);
 • period of employment: 20 months;
 • type of employment: Contract of specified task (umowa o dzieło)
 • salary: 2000 PLN/month; working time: 70% of full time
 • requirements: archaeologist with knowledge on Maya lithic technology and long experience in studying and classifying lithic artefacts, artistic skills in drawing lithic; artefacts;
 • submission deadline: April 26, 2015
 1. Co-investigator 4:
 • Scientific task: anthropological analysis of all skeletons found at Nakum, sampling bones for strontium, carbon and nitrogen analyses; supervising these analyses in a professional laboratory located in Europe or North America; preparation of description of all results gained during anthropological research;
 • period of employment: 4 months;
 • type of employment: Contract of specified task (umowa o dzieło);
 • salary: 2500 PLN/month; working time: full time;
 • requirements: physical anthropologist and/or bioarchaeologist with long experience in the field of Maya archaeology and physical anthropology;
 • submission deadline: submission deadline was extended to September 20, 2015
 1. Co-investigator 6:
 • Scientific task: analysis of ceramic and shell artefacts; cataloguing of all ceramic and shell artefacts; drawing artefacts; searching for sources of clay used for the production of ceramics; conducting petrographic analyses of selected Nakum ceramic fragments;
 • period of employment: 30 months;
 • type of employment: contract of specified task (umowa o dzieło);
 • salary: 2800 PLN/month; working time:  full time
 • requirements: archaeologist with very good knowledge on Maya ceramic classification and chronology (classification of Maya ceramics within "type-variety" system), and marine material (shell artefacts); general knowledge on Maya petrography is also required;
 • submission deadline: May 6, 2015
 1. Laboratory technicians: Auxiliary personnel:
 • Scientific task: persons drawing and marking ceramic and stone artefacts – 4 persons per season, students of archaeology (volunteers);
 • Period of employment: 2-3 months per each archaeological season in Guatemala
 • Salary: no salary, volunteer work, accommodation and board in Guatemala is provided by the Project;
 • Requirements: students of archaeology with at least 3 month field experience in excavations and artistic skills (preparation of standard field drawings of archaeological units and archaeological artefacts – cerami
 • Submission deadline: May 6, 2015 for students participating in 2015 season; November 20, 2015 for 2016 season,  November 20, 2016 for 2017 season; November 20, 2017 for 2018 season, and November 20, 2018 for 2019 season.