Mateusz Kalita

Temat pracy doktorskiej: Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Małopolskiej na tle środkowoeuropejskim.                                   

Przedmiotem zainteresowań badawczych jest wytwórczość krzemienna w epoce neolitu oraz na przełomie neolitu i epoki brązu. Obejmuje to zarówno sferę duchową, jak i technologiczną.

Publikacje

Wolski D., Kalita M. 2015, An attempt at interpreting untypical modifications of flint arrowheads: an experimental and use-wear perspective, Sprawozdania Archeologiczne 67, Kraków, 301-314.

Kalita M., Kukułka A., Szpunar B., Szpunar A. 2016, Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Biesiadki 16, gm. Gnojnik, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 37, Rzeszów, 35-52.

Kalita M. 2015, Analiza zróżnicowania wyposażenia grobowego ze względu na płeć i wiek na przykładzie wybranych cmentarzysk społeczności wczesnej epoki brązu na Wyżynie Sandomierskiej, Antropogen 2, Kraków, 10-11.

Kalita M. 2016, Grocik, toporek, czy siekiera? Analiza zróżnicowania wytworów kamiennych ze względu na płeć i wiek w późnoneolitycznych grobach z terenu Polski, Antropogen 3, Kraków, 10-12.

Kalita M. 2017, Badanie traseologiczne materiałów krzemiennych i kamiennych ze stanowiska nr 1 w Zamiechowie, pow. jarosławski, In. Pulpanova-Reszczyńska A, Kadrow S., Bober M. (eds.), Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski, Rzeszów, 269-273.

Publikacje popularnonaukowe

Kalita M. 2012, Żabno minionej ery, Nowa Gazeta Żabnieńska, Żabno.
Kalita M. 2013, Pamięć tkwi w kamieniu, Nowa Gazeta Żabnieńska Żabno.
Kalita M. 2014, Niezwykłe znalezisko, Nowa Gazeta Żabnieńska, Żabno.
Kalita M. 2015, Ślady Celtów w Pasiece Otfinowskiej, Nowa Gazeta Żabnieńska, Żabno.
Kalita M. 2015, Zagadkowy kopiec z Siedliszowic, Nowa Gazeta Żabnieńska, Żabno.
Kalita M. 2019, Żabnieńska zapinka sprzed 3 tysięcy lat, Nowa Gazeta Żabnieńska, Żabno.
Kalita M. 2019, Historia jednej fotografii, Nowa Gazeta Żabnieńska, Żabno.

Udział w konferencjach

Czynny udział w ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej pt.” I Wrocławskie Spotkania Archeologiczne Na granicy...” we Wrocławiu – wygłoszenie referatu: „Krzemieniarstwo kultury mierzanowickiej na podstawie znalezisk grobowych w Polsce”.

Czynny udział w ogólnopolskiej konferencji studencko – doktoranckiej pt. „Rewolucje militarne” we Wrocławiu – wygłoszenie referatu: „Rozwój broni miotanej na podstawie pradziejowych zabytków archeologicznych w Polsce”.

Czynny udział w sesji naukowej promującej książkę dr J. Bąbla – wygłoszenie referatu: „Krzemieniarstwo kultury mierzanowickiej na podstawie znalezisk grobowych w Polsce a wytwory krzemienne ze stanowiska w Mierzanowicach, Wojciechowicach i Złotej nad Wawrem”.

Czynny udział w konferencji studencko-doktoranckiej: „XIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości” w Krakowie – wygłoszenie referatu: „Ewolucja broni rzucanej w epoce kamienia i brązu”.

Czynny udział w konferencji studencko-doktoranckiej: „Czytanie przeszłości” w Rzeszowie – wygłoszenie referatu: „Flammformige Messer. Noże płomieniste w świetle badań nad przemysłem wiórowym ceramiki sznurowej”.

Staże i stypendia

Staż w Muzeum Okręgowym w Tarnowie,

Stypendia za najlepsze osiągnięcia (Uniwersytet Rzeszowski),

Stypendia za najlepsze osiągnięcia (Uniwersytet Jagielloński).