Dr Łukasz Oleszczak

| e-mail: l.oleszczak@wp.pl

Asystent naukowy w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ. Ukończył studia w zakresie archeologii śródziemnomorskiej (2003) oraz archeologii Polski i powszechnej (2008). W latach 2005-2010 prowadził liczne ratownicze badania wykopaliskowe związane z budową autostrad. Od 2012 roku prowadził badania wykopaliskowe na terenie Północnego Ałtaju. W latach 2015-2018 zrealizował projekt Północny Ałtaj we wczesnej epoce żelaza – badania wykopaliskowe i analiza źródeł (program Preludium NCN). W roku 2017 obronił pracę doktorską. Obecnie realizuje projekt Badania w syberyjskiej „Dolinie Królów” i okres wczesnoscytyjski w Azji Centralnej, (program Sonatina NCN), w ramach którego prowadzi badania wykopaliskowe na terenie Tuwy.

Wybrana literatura

Oleszczak Ł. 2011 Migracja plemienia Jüeczy na tle dziejów Azji Centralnej i Środkowej okresu huńsko-sarmackiego, [w:] K. Dzięgielewski, Ł. Oleszczak (red.), Po drugiej stronie... Raporty przyjaciół-archeologów dla Wojtka Cholewy „Jonesa”, Kraków, 157-170.

Oleszczak Ł., Twardowski W. 2011 Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej [Tresta Rządowa, site 1. Lusatian culture cemetery from Central Poland], Ocalone dziedzictwo archeologiczne 1, Profil, Kraków-Pękowice.

Oleszczak Ł. 2011 Погребения в каменных ящиках и культурная преемственность Алтая между раннескифским и гуннским периодами [Burials in stone cits and the problem of cultural continuity in the Altai mountains between the Early Scythian period and the Hunnu period], [w:] W. Blajer (red.), Peregrinationes Archeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicate, W. Blajer (red.), Kraków, 511-518.

Borodovskiy A.P., Oleszczak Ł. 2012 Intermountain valley of the lower Katun during the Hunno-Sarmatian period, Rescherches Archeologiques, Nouvelle Serie 4, Kraków, 97-112.

Miraś I., Oleszczak Ł. 2014 Transcarpathian influences on the Bronze Age and the Early Iron Age settlement at Wierzchosławice site 15. [w:] T. Kienlin, P. Valde-Nowak (eds.) Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians, Oxford, 297-315.

Borodovskyi A.P., Deev E.V., Zolnikov I.D., Oleszczak Ł., Kuzmin Ya.V., van dr Plicht J., Krąpiec M. 2015 Археолого-геолоические исследования терас горной долины Нижней Катуни (Горный Алтай) [Achaeological-geological study of terrace of lower Katun river mountain valley (Upper Altay)], Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий XXI, Novosibirsk, 201-205.

Borodovskyi A.P., Oleszczak Ł. 2016 The comprehensive investigation of the Kara-koby culture stone boxes from Chultukov Log-1 cemetery (Upper Altai), Eurasian Prehistory 13 (1–2), Harvard University-Jagiellonian University, 129–140.

Borodovskiy A.P., Krąpiec M., Oleszczak Ł. 2016 Хронология культурных и геологических событий по материалам радиоулеродного датирования курганной группы эпохи раннего железа Чултуков Лог-1 [Chronology of cultural and geological events based on radiocarbon dating of the mound group of the  Early Iron Age of the Chultukov Log-1 cemetery] Теория и практика археологических исследований 2(14), Barnaul, 109-122.

Deev E.V., Turova I.V., Borodovskiy A.P. Zolnikov I.D., Oleszczak Ł. 2017 Unknown large ancient earthquakes along the Kurai fault zone (Gorny Altai): new results of palaeoseismological and archaeoseismological studies, International Geology Review 59 (3), 293-310.

Borodovskyi A.P., Oleszczak Ł. 2017 Мультидисциплинарные исследования археологических памятников гунно-сарматского времени Северного Алтая [The comprehensive investigation of the archaeological sites of the Xiongnu-Sarmatian period in the Upper Altai] Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в БарнаулеБелокурихе, A.P. Derevianko, A.A. Tishkin (red.), Barnaul, 9-13.

Borodovskyi A.P., Krąpiec M., Oleszczak Ł. 2017 Radiocarbon dating of barrows of the Pazyryk, Karakoba, and Bystrianka cultures from the Manzherok region, Russia, Radiocarbon, 59 (5), Cambridge, 1263-1274.

Oleszczak Ł., Borodovskyi A.P., Michalczewski K., Pokutta D. 2017 Chultukov Log 9 – a settlement from the Xiongnu-Xianbei-Rouran period in the Northern Altai, Eurasian Prehistory 14 (1-2), Harvard University-Jagiellonian University, 153-178.

Oleszczak Ł., Borodovskiy A.P., Lisowska-Gaczorek A., Pawlyta J., Kozieł S., Tur S.S., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K. 2018 The Origin of Culturally Diversified Individuals Buried in the Early Iron Age Barrow Cemetery at Chultukov Log-1 (Upper Altai) in Light of the Analysis of Stable Oxygen Isotopes, Collegium Antropologicum 42/1, 27-37.

Pokutta D., Borodovskiy A.P., Oleszczak Ł., Toth P., Liden K. [w druku] Mobility of nomads in Central Asia: chronology and 87Sr/86Sr isotope evidence from the Pazyryk barrows of Northern Altai, Russia. Journal of Archaeological Science.