Dr hab. Marcin S. Przybyła

| e-mail: marcin.przybyla@uj.edu.pl

W latach 1998-2002 studia w Instytucie Archeologii UJ. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku. Od stycznia 2008 zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 2010 na stanowisku adiunkta w Zakładzie Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza IA UJ.

Serwis wykopalisk w Maszkowicach

Dotychczasowe zainteresowania badawcze:

 • Osadnictwo oraz zróżnicowanie kulturowo-chronologiczne w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Sanu (Przybyła 2003; 2004; Przybyła, Gawlik 2006; Przybyła, Blajer 2008; Przybyła 2010).
 • Możliwości wnioskowania o migracjach w Europie epoki brązu oraz wpływie katastrofalnych zjawisk klimatycznych na procesy zmiany kulturowej (Przybyła 2007; Dzięgielewski, Przybyła, Gawlik 2010; Przybyła 2010a).
 • Periodyzacja i interpretacja zespołów reprezentujących tradycje naddunajskie, występujących w młodszych odcinkach epoki brązu na ziemiach polskich – projekt realizowany w ramach dysertacji (Przybyła 2005; 2009; Przybyła, Beljak 2010).

Projekty realizowane bieżąco:

 • Naturalne i kulturowe uwarunkowania rozwoju kulturowego w epoce brązu na terenie Karpat Zachodnich. Studia nad formami adaptacji populacji pradziejowych do warunków osadnictwa na obszarach górskich. Projekt zainicjowany w roku 2009 koncentruje się dotychczas na opracowaniu materiałów z dawnych badań na osiedlu obronnym w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, a od 2010 roku również na nowych badaniach wykopaliskowych prowadzonych na tym stanowisku oraz poszukiwaniach powierzchniowych realizowanych w jego okolicy (Kienlin i in. 2010; Przybyła, Vitoš, Skoneczna 2012; Przybyła, Skoneczna 2011; Przybyła, Skoneczna, w druku).
 • Możliwości wykorzystania neo-Darwinowskiej teorii ewolucji w antropologicznych i archeologicznych studiach nad społeczeństwami prehistorycznymi. Wybniki tych badań zostały już opublikowane w postaci monografii (Przybyła 2014) oraz kilku artykułów (Przybyła, Przybyła, Kupiec 2010; Przybyła 2011; Przybyła 2013a; 2013b).
 • Udział w przygotowywaniu syntezy pradziejów ziem polskich, pt. The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

Najważniejsze publikacje

 • Przybyła M.S. 2003 Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego" 24: 27-54.
 • Przybyła M.S. 2004 Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego grupy tarnobrzeskiej, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego" 25: 91-103.
 • Przybyła M.S. 2005 Die spätbronzezeitlichen Inventare mit kannelierter Keramik in westlichem Kleinpolen und ihre Verbindungen mit südlichem Teil des Karpatenbeckens, „Slovenská archeológia" 53(2): 219-236.
 • Przybyła M.S. 2009 Intercultural contacts in the Western Carpathians area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC, Warszawa 2009.
 • Przybyła M.S. 2010 Die Siedlungsstrukturen als Quelle zur Gesellschaftsentwicklung in der Bronzezeit im nördlichen Vorfeld der Karpaten – ausgewählten Fragen und Beispiele, (w:) (B. Horejs, T.L. Kienlin red.) Siedlung und Handwerk – Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 194, Bonn, 269-284.
 • Przybyła M.S. 2010a Pottery analyses as the basis for studying migrations. The case of Danubian pottery groups from the end of 2nd millennium BC., (w:) (K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik red.) Migrations in Bronze and Early Iron Age Europe, Prace Archeologiczne, 63, Kraków, 87-104.
 • Przybyła M.S. 2011 Quantitative analysis of prehistoric pottery and neo-Darwinian approach in archeology, "Annalecta Archaeologica Ressoviensia", 4: 155-223.
 • Przybyła M.S. 2013a Mating systems in prehistoric populations. An evolutionary approach and archaeological evidence, Praehistorische Zeitschrift 88(1), 207-224.
 • Przybyła M.S. 2013b Some theoretical remarks on the intensification of food production and the emergence of wealth inequality within prehistoric populations, (w:) (S. Kadrow, P. Włodarczak red.) Environment and Subsistence – Forty Years after Janusz Kruk's "Settlement Studies...", Studia nad Pradziejami Europy Środkowej – Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 11, Habelt: Bonn, 477-492.
 • Przybyła M.S., Gawlik A. 2006 Początki wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Sandomierskiej, (w:) (M. Kuraś, red.) Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4, Stalowa Wola, 313-352.
 • Przybyła M.S., Blajer W. 2008: Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem, Kraków 2008.
 • Dzięgielewski K., Przybyła M.S., Gawlik A. 2010 Reconsidering migrations in Bronze and Iron Age Europe. Bridging the gap in European mobility?, (w:) (K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik red.) Migrations in Bronze and Early Iron Age Europe, Prace Archeologiczne, 63, Kraków, 9-36.
 • Kienlin T.L., Cappenberg K., Korczyńska M., Przybyła M.S., Valde-Nowak P. 2010 Die Rolle der Westkarpaten als Grenz- und Kommunikationsraum während der späten Bronzezeit (Wiśnicz-Hϋgelland und mittleres Dunajectal, Kleinpolen), (w:) (B. Horejs, T.L. Kienlin red.) Siedlung und Handwerk – Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 194, Bonn, 191-267.
 • Przybyła M.S., Przybyła M.M., Kupiec T. 2010 Deposit of human remains from the Iron Age settlement at Lipnik, Przeworsk district – a burial or manifestation of sacrificial rite?, "Acta Archaeologica Carpathica" 45: 30-65.
 • Przybyła M.S., Beljak J. 2010 Bronzezeitliche Siedlung von Liptovský Trnovec, "Slovenská archeologia" 58(2): 273-308.
 • Przybyła M.S., Skoneczna M., Vitoš A 2012 Interregional contacts or local adaptation? Studies on the defensive settlement from the Bronze and Early Iron Age in Maszkowice (Western Carpathians), (w:) (M. Jaeger, J. Czebreszuk red.) Enclosed Space – Open Society. Contact and exchange in the context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej – Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, 10, Bonn-Poznań, 227-276.
 • Przybyła M.S., Skoneczna M. 2011 The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians). Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012, Recherches Archéologiques NS 3, 5-66.
 • Przybyła 2014 Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach nad dawnymi społeczeństwami, Prace Archeologiczne 67, Instytut Archeologii UJ: Kraków.
 • Przybyła M.S., Skoneczna M., w druku The Bronze Age settlement in Maszkowice (Western Carpathians) – analyses and interpretations, (w:) (T. Kienlin i in. red.) Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians in European Context, British Archaeological Reports IS, Oxford.