Prof. dr hab. Wojciech Blajer

| e-mail: wojciech.blajer@uj.edu.pl

Ukończył studia w zakresie archeologii Polski i powszechnej w latach 1973-1978. W latach 1978-1979 pracownik Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zaś w latach 1979-1980 Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Od 1980 roku pracuje w IA UJ. W 1988 roku obronił pracę doktorską, zaś w 2001 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną.
W latach 1990-1991 stypendysta Fundacji im. A. von Humboldta (pobyt naukowo-badawczy w Münster). Autor ponad 100 publikacji, w tym 5 książek.

Zainteresowania naukowe

 • Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie środkowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów kulturowych starszej i środkowej epoki brązu (kultura trzciniecka, kultury mogiłowe, początki kultur pól popielnicowych)
 • Typologia i chronologia wyrobów brązowych (szczególnie ozdób)
 • Problematyka chronologii i interpretacji skarbów wyrobów metalowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie

Najważniejsze publikacje

 • Die Arm- und Beinbergen in Polen, Prähistorische Bronzefunde, X, 2, München 1984
 • Stan badań nad południowym zasięgiem kultury trzcinieckiej, Acta Archaeologica Carpathica, 24, Kraków 1985, s.61-88
 • Problematyka zróżnicowania terytorialnego kultury trzcinieckiej, [w:] Kultura trzciniecka w Polsce (materiały z sympozjum), Kraków 1987, s.19-33
 • Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej PAN Kraków, 28, Wrocław 1990
 • Ze studiów nad skarbami okresu halsztackiego w Polsce, [w:] Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992, s.101-110
 • Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej PAN o/Kraków, 30, Kraków 1999
 • Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków 2001
 • Uwagi o stanie badań nad enklawami średniowiecznego osadnictwa niemieckiego między Wisłoką i Sanem, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich (red. J. Gancarski), Krosno 2007, s. 57-106
 • Die Ausgrabungen an der Fundstelle 5 in Lipnik, Kr. Przeworsk (Siedlung der Trzciniec-Kultur, Gräberfeld der Tarnobrzeg-Gruppe), in den Jahren 2004-2006 (7.-9. Grabungssaison), Recherches Archéologiques, Nouvelle Serie, 1, Kraków 2009, s. 73-82
 • Archeologia Husowa: odkrycia i badania, osadnictwo prehistoryczne i wczesnośredniowieczne, [w:] Husów. Wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym (red. A. Uchman), Zeszyty Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Wincentego Stysia – nr 2, Husów 2010, s. 125-155
 • Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami, Kraków 2013
 • The West Carpathians as a Contact Zone in the Bronze Age in Light of Hoards and Isolated Finds of Metal Objects, [w:] Settlement, Communication and Exchange Around the Western Carpathians. International Workshop held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, October 27-28, 2012 (red. T.L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg, J. Ociepka), Archaeopress Archaeology, Oxford 2014, s. 287-295
 • Pradzieje i wczesne średniowiecze okolic Pruchnika, [w:] Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic (red. M. Wolski), Kraków 2014, s. 9-50
 • Epoka brązu i okres halsztacki, [w:] Archeologia. Górny Śląsk (red. E. Tomczak), Katowice 2014, s. 79-109 (monografia popularno-naukowa