Dr Michał Borowski

| e-mail: michal.borowski@uj.edu.pl

W latach 2001-2006 studiował w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. obronił pracę magisterską „Charakterystyka petrograficzna serpentynitu z okolic Jordanowa Śląskiego jako potencjalnego surowca do produkcji neolitycznych narzędzi kamiennych". W 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi na podstawie dysertacji „Charakterystyka petrograficzna wczesnoneolitycznej ceramiki z Dolnego Śląska". 

W latach 2005-2010 studiował także w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 r. uzyskał tytuł magistra archeologii, broniąc pracę „Łupki łyszczykowe z okolic Kamieńca Ząbkowickiego jako surowiec do produkcji kamieni żarnowych we wczesnym średniowieczu".

Od 1 listopada 2014 r. zatrudniony jako adiunkt naukowy w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (trzyletni staż podoktorski w ramach stypendium NCN Fuga 3 ).

Zainteresowania badawcze

 • Technologia i zaplecze surowcowe neolitycznego warsztatu garncarskiego w południowej części Polski (ze szczególnym uwzględnieniem kultur kręgu naddunajskiego z obszaru Śląska) w świetle wyników analiz petrograficznych ceramiki.
 • Badania surowców skalnych, z których wykonywano narzędzia kamienne (od epoki kamienia po średniowiecze).
 • Zastosowanie mikrosondy elektronowej i skaningowego mikroskopu elektronowego w archeometrii.
 • Mineralogia i petrografia skał ultramaficznych (w szczególności serpentynitów i łupków talkowych).

Ważniejsze publikacje

 • Madej S., Borowski M., 2006: The andradite-opal paragenesis from the Gogołów-Jordanów serpentinite massif (The Ślęża Ophiolite). Mineralogia Polonica – Special Papers 29: 160-163
 • Borowski M., 2008: Petrography of ceramic materials from multicultural archaeological site in Kostomłoty (SW Poland) – preliminary results. [w:] A. Prichystal, L. Krmicek, M. Halavinova (red.), Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. Proceedings of the 4th International Petroarchaeological Symposium in Wrocław, October 2007, 11-13: 39–42
 • Borowski M., 2011: Domieszki skał talkowych w naczyniach kultury ceramiki wstęgowej kłutej z Dolnego Śląska - wstępne wyniki. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 53: 95-102
 • Wiśniewski A., Furmanek M., Borowski M., Kądziołka K., Rapiński A., Winnicka K., 2012: Lithic raw material and Late Palaeolithic strategies of mobility: a case study from Sowin 7, SW Poland. Anthropologie 50: 391-409
 • Borowski M., Lisowska E., 2012: Kamień żarnowy z łupku łyszczykowego z Włostowej, powiat nyski. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 54: 359-366
 • Lisowska E., Gunia P., Borowski M., 2014: Production and distribution of rotary quernstones from quarries in southwestern Poland in the early Middle Ages. [w:] Selsing L. (red.), Seen through a millstone. AmS-Skrifter 24, Stavanger: 167-180
 • Borowski M., 2014: Wyniki badań petrograficznych materiałów kamiennych. [w:] M. Masojć (red.), Obozowiska, osady, wsie. Wrocław-Widawa 17, Wrocław: 439-450