Działalność studentów Instytutu Archeologii UJ

Historia Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ

Koło jest jedną z najstarszych tego typu organizacji nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale również w Polsce. Jego początki sięgają lat 1908/1909, i inicjatywy studentów archeologii klasyczne. W obecnej formie, założone zostało w roku 1929 dzięki połączeniu się inicjatyw studentów archeologii śródziemnomorskiej i powszechnej. W roku akademickim 2010/2011 Koło Naukowe obchodziło 80-lecie swojej działalności. Przy okazji hucznych obchodów tej rocznicy zorganizowano grę miejską „Poszukiwanie klucza" w obrębie starego miasta Krakowa.

W połowie lat 90-tych doszło do znacznego wzrostu aktywności koła, które skupiło wokół siebie dużą grupę studentów. Narodziło się kilka inicjatyw, z których niektóre realizowane są nieprzerwanie do dziś. Zorganizowano już kilkanaście festynów archeologicznych, które miały na celu promowanie wiedzy o naszej prahistorii, kilkadziesiąt wykładów i prelekcji prowadzonych przez archeologów, zaproszonych gości-uczestników wypraw i ekspedycji badawczych. W ostatnich latach Koło przeżywa renesans swojej działalności, udzielając się w sferze nauki i jej popularyzacji.

Działające Sekcje

Obecnie w ramach Koła Naukowego działa kilka sekcji zajmujących się różnymi aspektami archeologii, skupiając w swych strukturach najbardziej aktywnych studentów IA UJ.

Sekcja Archeologii Afrykanistycznej

Koordynator: M.Oleksy

Sekcja zrzesza studentów zainteresowanych problemami badawczymi kontynentu afrykańskiego z wyłączeniem cywilizacji śródziemnomorskich. Główną inicjatywą sekcji, istniejącej od 2012 roku, jest powrót do podejmowanych przez studentów i pracowników IA UJ w latach 70-tych i 80-tych badań nad archeologią kontynentu afrykańskiego. Sekcja zorganizowała już wyjazd do Szczecina, gdzie znajdują się jedne z największych w Polsce zbiorów pochodzących z Afryki, a także wycieczkę terenową do Muzeum Etnograficznego w Krakowie, gdzie przeanalizowano zebrane tam zbiory afrykańskie. Jednym z największych dokonań sekcji jest zorganizowanie konferencji poświęconej tematyce archeologii i nauk pokrewnych związanych z Afryką. W najbliższej przyszłości sekcja planuje zorganizowanie serii wykładów studenckich poświęconych tematyce afrykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii tego kontynentu. Planowane jest również powtórne zorganizowanie konferencji studenckiej.

Sekcja Archeologii Epoki Kamienia

Koordynator: J. Skłucki, S. Walkowski

Sekcja powstała w 2012 roku. Zrzesza studentów zainteresowanych epoką kamienia, zarówno paleolitem, mezolitem jak i neolitem, nie tylko pod kątem badań archeologicznych, ale również antropologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewolucji i rozwoju hominidów. Na spotkaniach sekcji, odbywających się raz w tygodniu, mają oni możliwość wygłoszenia przygotowanych przez siebie referatów. Jest to doskonałe przygotowanie do przyszłych wystąpień naukowych. Sekcje wspierają, zarówno pomocą naukową jak i regularną obecnością, wybitni przedstawiciele kadry uniwersyteckiej, między innymi Prof. dr hab. Krzysztof Sobczyk, a także przedstawiciele innych organizacji naukowych, np. dr Jarosław Wilczyński, przedstawiciel Państwowej Akademii Nauk. Sekcja organizuje wiele wydarzeń mających na celu popularyzacje wiedzy na temat epoki kamienia, między innymi wyjazd badawczo-krajoznawczy do Wrocławia, warsztaty krzemieniarskie, wycieczki badawcze do muzeów archeologicznych. W roku 2014 sekcja, we współpracy z przedstawicielami Sekcji Archeologii Nowego Świata, zorganizowała warsztaty rysunku narzędzi krzemiennych, poprzedzone wykładem teoretycznym z dziedziny geoarcheologii.

Sekcja Archeologii Nowego Świata

Koordynator: P. Gązwa, J. Markiewicz

Sekcja działa bardzo prężnie, zrzeszając studentów zainteresowanych archeologią obu Ameryk i pokrewnymi dziedzinami nauk. Regularne spotkania i dodatkowe wykłady i prelekcje, prowadzone zarówno przez pracowników naukowych Instytutu Archeologii, Etnologii i Antropologii Kulturowej i innych instytutów, jak i przez samych studentów, dają możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania zainteresowań badawczych. Koordynatorzy sekcji utrzymują kontakty z innymi Kołami Naukowymi - zarówno z obszaru Krakowa, jak i z innych miast. Sekcja zainicjowała cykl warsztatów z rysunku ceramiki oraz - we współpracy z Sekcją Archeologii Epoki Kamienia - narzędzi kamiennych. W poprzednim roku akademickim członkowie sekcji brali czynny udział w przygotowaniu wystawy fotograficznej dotyczącej wprawy absolwentów naszego Instytutu do krajów Ameryki Łacińskiej. W planach na przyszły rok jest zorganizowanie cyklu spotkań poświęconych epigrafice Majów. Koordynatorzy Sekcji będą ponadto będą dążyć do rozwijania współpracy ze studentami innych ośrodków naukowych. Członkowie sekcji co roku uczestniczą w ekspedycjach archeologicznych naszego Instytutu, odbywających się w Kolorado w USA oraz w Gwatemali. Sekcja Archeologii Nowego Świata jest także współorganizatorem prestiżowej, międzynarodowej konferencji Cracow Maya Conference, która w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się po raz czwarty.

Sekcja Archeologii Podwodnej

Koordynator: J. Niebylski

Sekcja zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych podwodnymi badaniami archeologicznymi. Posiada duży potencjał i skonkretyzowane plany, m.in. realizacja podwodnego AZP w południowej Polsce, działalność popularyzatorska, wygłaszanie odczytów przez członków oraz gości, cykliczne spotkania i dyżury Sekcji (raz w tygodniu), próba wykonania, na podstawie dokumentacji, łodzi jednopiennej połączona ze spływem oraz zatopieniem jej na nurkowisku umożliwiając ćwiczenie technik dokumentacyjnych oraz wydobywczych przez płetwonurków archeologów. Ponadto planuje się organizowanie wspólnych wyjazdów członków na nurkowania, na których trenowane będą podstawowe czynności wykonywane na stanowisku archeologicznym podczas badań, stworzenie zbioru literatury poświęconej zagadnieniom związanym z archeologią podwodną, organizacja interdyscyplinarnej konferencji, projekcje tematycznych filmów wraz z komentarzem, warsztaty z konserwacji sprzętu nurkowego, wyjazdy do muzeów. Sekcja nastawiona jest na wzbogacenie wiedzy jej członków oraz stworzenia w środowisku krakowskim licznej grupy dobrze wyszkolonych archeologów podwodnych, co pozwoli na uczestnictwo w dużych przedsięwzięciach i projektach z zakresu archeologii podwodnej. Dotychczas członkowie Sekcji brali udział w badaniach archeologicznych zarówno na terytorium Polski (Ostrów Lednicki) jak i poza jej granicami (XVI-wieczny wrak Gagliana Grossa przy wyspie Gnalic, Chorwacja). Dzięki współpracy z Klubem Nurkowym KRAB AGH, sekcja ma możliwość dostępu do kursów i sprzętu nurkowego.

Sekcja Archeologii Pradziejowej

Koordynator: J. Jędrysik, K. Zagrabińska

Studenci zainteresowani epoką kamienia, brązu czy żelaza oraz metodologią archeologii i naukami przyrodniczymi, znajdą tutaj coś dla interesującego. Członkowie Sekcji doskonalą swoje umiejętności występując z referatami zarówno przed kolegami z naszego Instytutu, jak i poza Krakowem, na licznych konferencjach naukowych, takich jak ta organizowana przez studentów UAM w Puszczykowie, p. Poznaniem, która regularnie gości przedstawicieli Sekcji Archeologii Pradziejowej. W 2012 roku sekcja zainicjowała cykl Warsztatów Archeologiczno-Antropologicznych, przy współpracy z Kołem Naukowym Antropologów UJ, które kontynuowane są do dziś. Ponadto jest organizatorem licznych warsztatów dokształcających (m.in. rysunek narzędzi krzemiennych, lepienia ceramiki w technikach pradziejowych oraz systemu GIS). Goście zaproszeni przez Sekcję przedstawiają najświeższe wyniki swoich badań oraz najnowsze problemy badawcze archeologii. Sekcja często organizuje zagraniczne wyjazdy badawcze, a po jednym z nich Brno-Wiedeń-Budapeszt narodziła się współpraca ze studentami Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie, która zaowocowała w późniejsze wspólne warsztaty w Krakowie. Członkowie Sekcji często biorą wolontaryjny udział w wykopaliskach, badaniach powierzchniowych i programach naukowych w Polsce i poza granicami kraju (Rosja, Słowacja czy Ukraina).

Sekcja Archeologii Średniowiecza

Koordynator: T. Gwiazda, P. Lewicki

Sekcja zrzesza osoby zainteresowane archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego. Jej członkowie biorą udział w organizowanych przez studentów odczytach oraz wykładach pracowników instytutu. Ponadto studenci uczęszczają na warsztaty z opracowywania materiałów archeologicznych oraz zajęcia dodatkowe np. z korzystania z programów graficznych (Projektowanie zabytków architektury). Sekcja zainicjowała dotychczas wiele wyjazdów naukowych po Polsce (m.in. do ruin zamków Tęczyn i Lipowiec), a także kilkudniowy objazd zagraniczny (Morawy). Członkowie sekcji zaangażowani są również w promocję archeologii w domach kultury, wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także podczas corocznego Festiwalu Nauki organizowanego w Krakowie. W roku 2014 sekcja zorganizowała ogólnopolską konferencje Założenia obronne. Ewolucja, symbolika, ekonomia.

Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej

Koordynator: P. Wołodźko

Sekcja posiada długą i bogatą tradycję działalności. W spotkaniach biorą czynny udział studenci zainteresowani kulturą, historią i archeologią cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Organizowane są liczne prelekcje członków Sekcji, które mają na celu poszerzenie wiedzy słuchaczy, jak również przygotować do wystąpień w czasie konferencji. Członkowie organizacji byli uczestnikami licznych warsztatów, w tym numizmatycznych, archeologicznych, jak również współorganizatorami warsztatów dla dzieci, mających charakter dydaktyczny i popularyzatorski. W roku akademickim 2013/2014 członkowie Sekcji brali udział w projekcie edukacji i popularyzacji archeologii pt. Z Archeologią na Ty! realizowanym w ośrodkach szkolnych na terenie Krakowa. Sekcja organizuje również wycieczki do muzeów w całym kraju i objazdy naukowe. Do tej pory członkowie odwiedzili ośrodki naukowe takie jak Poznań, Toruń czy Katowice. Ponadto Sekcja była współorganizatorem kilku konferencji naukowych, które odbyły się w naszym Instytucie, m.in. International Conference Copper and trade in South Eastern Mediterranean, V Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. W najbliższym czasie Sekcja planuje kolejną edycję konferencji numizmatycznej podnosząc ją do rangi międzynarodowej, jak również publikacje materiałów pokonferencyjnych edycji poprzedniej, kontynuacje projektu edukacji i popularyzacji archeologii, a także objazd naukowy do Włoch.

Sekcja Archeologii Azji

Koordynator: A. Ziętara, J. Rzońca

Sekcja nowopowstała, ale ma szczytne cele, związane ze wschodnimi rubieżami Rosji, Chinami i Japonią.

 

Konferencje studenckie

Koło jest organizatorem licznych konferencji studencko-doktoranckich. A jego członkowie chętnie pomagają podczas organizacji innych konferencji, licznie odbywających się w naszym Instytucie. Tradycją stał się czynny udział członków KNSA UJ w konferencjach organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Prahistorii UAM dotyczących najważniejszych problemów współczesnej archeologii.

W maju 2008 roku KNSA UJ było organizatorem Interdyscyplinarnej Konferencji Studentów Archeologii o wdzięcznym tytule „Brud i człowiek – dzieje niechcianej przyjaźni"

W roku 2009 odbyła się kolejna organizowana przez KNSA UJ konferencja pt. "Duch w materii".

W listopadzie 2012 roku Koło powróciło do tradycji organizacji konferencji studenckich, organizując Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową, pt. „Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości."Dzięki wsparciu prof. Jana Święcha, Dziekana Wydziału Historycznego UJ, oraz Rady Kół Naukowych UJ na jesieni roku 2014 wydana została publikacja pokonferencyjna.

W maju 2013 miała miejsce V Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu organizowana przez Sekcję Archeologii Śródziemnomorskiej KNSA UJ– więcej informacji.

W czerwcu 2013 roku członkowie KNSA UJ zorganizowali studencką Konferencję Archeologii Afrykanistycznej Poza Centrami Cywilizacji Śródziemnomorskich.

W kwietniu 2014 odbyła się konferencja Założenia obronne. Ewolucja, symbolika, ekonomia. Podczas dwóch dni konferencji, odbyło się prawie czterdzieści prelekcji, na temat struktur obronnych z różnych regionów i okresów, począwszy od struktur z epoki brązu, poprzez budownictwo obronne Indian Ameryki Północnej, średniowieczne założenia militarne, na XX-wiecznych fortach kończąc.

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. w Krakowie odbyły się International Archaeological Workshops - Cities of Magyars and Slavs: a comparative study of Krakow and Budapest, zorganizowane przy współpracy ze studentami archeologii Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Warsztaty przybrały formę konferencji, połączonej z dogłębnym zwiedzaniem Krakowa, Zamku Królewskiego na Wawelu (i wystawy Wawel Zaginiony), Muzeum Podziemi Rynku czy też Muzeum Archeologicznego, które bardzo spodobało się kolegom z Węgier.

W maju 2014 członkowie KNSA UJ zorganizowali Ogólnopolską Studencko-doktorancką Konferencję Naukową Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. Planowana jest kolejna edycja tej konferencji oraz publikacja pokonferencyjna. Na początku maja odbyła się również dwudniowa konferencja, zorganizowana we współpracy ze studentami z Uniwersytetu w Budapeszcie.

 

Wyjazdy i objazdy naukowe

Koło Naukowe często organizuje wyjazdy do muzeów w całej Polsce. W ostatnich latach odwiedziliśmy muzea w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie czy Szczecinie. Jesteśmy na bieżąco z większością wystaw, nie tylko archeologicznych, ale i historycznych w krakowskich muzeach i galeriach. Warto wspomnieć o współpracy Koła Naukowego z Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Ponadto członkowie Koła Naukowego organizują cykliczne międzynarodowe objazdy naukowo- badawcze:

Morawy 2012

Na wiosnę 2012 roku Koło zorganizowało pierwszy od dłuższego czasu zagraniczny objazd naukowy. Celem było zwiedzenie największych miast na Morawach, ich średniowiecznego dziedzictwa, a także obejrzenie bogactwa zabytków prehistorycznych Pavilonu Anthropos w Brnie. Mieliśmy okazję obejrzeć największe stanowiska archeologiczne związane z państwem Wielkich Moraw.

Kotlina Karpacka 2013

W kwietniu tegoż roku zorganizowaliśmy objazd naukowy po Kotlinie Karpackiej (Węgry i Rumunia). Korzystając z szerokich kontaktów i z ogromnej pomocy pracowników naszego Instytutu, odwiedziliśmy stanowiska archeologiczne północno-wschodniej części tego obszaru, a także poznaliśmy miejscowych archeologów i nawiązaliśmy z nimi stałe kontakty. Odwiedziliśmy m.in. takie miejscowości jak: Satu Mare, Cluj Napoca, Zalau-Porolissum, Carei, Andrid, Biertan, Sighisoara, Miskolc czy Koszyce.

Brno - Wiedeń - Budapeszt 2013

Jesienią członkowie koła naukowego zorganizowali objazd naukowo-badawczy, którego celem było zobaczenie najważniejszych zabytków i muzeów, w wyżej wymienionych miastach. Była to doskonała okazja do poznania nie tylko bogatej kultury tych miejsc, ale również wymiany myśli i doświadczeń z badaczami oraz studentami tamtejszych instytucji. W Brnie przywitał nas dr Martin Hložek, zapraszając nas do pracowni konserwatorskiej. W Naturhistorisches Museum prof. Peter Stadler zaprezentował nam działanie swojego autorskiego programu Montelius i zaprezentował neolityczne stanowisko w Brunn. A współpraca ze studentami Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie rozwija się pomyślnie, dlatego w maju 2014 roku udało się nam zorganizować International Archaeological Workshops - Cities of Magyars and Slavs: a comparative study of Krakow and Budapest, konferencję połączoną ze zwiedzaniem Krakowa i jego muzeów.

Niemcy 2014

Dzięki stypendium wyjazdowemu, które przyznała nam Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD (www.daad.pl), w dniach 5-17. października, członkowie Koła odbyli objazd naukowo-badawczy po terenach środkowych Niemiec. Dzięki pomocy niemieckich i polskich naukowców, nawiązaliśmy kontakt z takimi ośrodkami naukowymi, jak Halle, Goslar, Getynga, Hildesheim, Kolonia, Akwizgran, Trewir, Moguncja i Bamberg. W trakcie objazdu dwukrotnie spotkaliśmy się ze studentami (w Getyndze i Kolonii), którzy przygotowali dla nas interesujące warsztaty. Odwiedziliśmy również dwie pracownie konserwatorskie, stanowisko archeologiczne i kopalnię srebra i miedzi w Rammelsberg, k. Goslar oraz liczne muzea w każdym z odwiedzanych miast. Wyjazd pomimo swojej męczącej formuły został okrzyknięty niezwykle owocnym.

 

Eventy

Ogólnopolskie Warsztaty Archeologiczne

W roku 2009 odbyły się pierwsze ogólnopolskie warsztaty organizowane wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polegały one na wymianie doświadczeń pomiędzy studentami i wykładowcami ośrodków-organizatorów, przy współudziale studentów z innych miast. Inicjatywa ta podchwycona została przez pozostałe ośrodki w Polsce i jest kontynuowana do dziś, ciesząc się ogromną popularnością wśród studentów. Na wiosnę 2015 roku planujemy przeprowadzić kolejną edycję warsztatów w Krakowie.

Warsztaty Archeologiczno-Antropologiczne

Współpraca z Kołem Naukowym Antropologów UJ, zaowocowała wspólnymi warsztatami antropologiczno-archeologicznymi, w trakcie których studenci obu kierunków mieli okazje zapoznać się z metodami pracy swoich kolegów. W grudniu 2014 roku będziemy gościć na kolejnych wspólnych warsztatach w Książu Wielkim p. Miechowem.

Konkursy fotograficzne

W roku 2012 zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny pod tytułem Retrospekcje Archeologiczne. Spośród licznych nadesłanych prac, jury wybrało te najlepsze, których autorzy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Większość prac została również zaprezentowana na czasowej wystawie w jednym z lokali przy ul. Floriańskiej. Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji konkursu, organizowanej przy współpracy z Czasopismem Archeologicznym Menhir (www.menhir.archeo.uj.edu.pl).

Festiwal Nauki na krakowskim Rynku Głównym

Członkowie koła biorą aktywny udział w wydarzeniach dotyczących nie tylko naszego instytutu ale również całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pewnością trzeba wśród nich wymienić Festiwal Nauki, który odbywa się roku w maju na krakowskim Rynku. Nasze stoisko zawsze cieszy się ogromną popularnością, a odwiedzający mogą się na nim zapoznać z pracą archeologa, od strony łopaty. Innym ogólnouniwersytecki wydarzeniem aktywnie przez nas wspieranym, są Dni Otwarte Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Małopolska Noc Naukowców, będące doskonałą okazją do zainteresowania młodzieży maturalnej (i nie tylko) nauką, jaką jest archeologia.

Projekt LIDAR w Małopolsce

W roku akademickim 2013/2014 członkowie KNSA UJ, we współpracy z kadrą naukową, brali udział w poszukiwaniach nowych stanowisk archeologicznych na terenie Małopolski. W tym celu wykorzystano mapy geofizyczne, stworzone za pomocą systemu LIDAR.

Projekt Edukacyjny Z Archeologią na Ty!

W roku akademickim 2013/2014 członkowie koła rozpoczęli projekt edukacyjny mający na celu zapoznania młodego pokolenia z działalnością archeologa oraz popularyzacje archeologii wśród młodzieży szkolnej. W ramach projektu grupy studentów archeologii odwiedziły kilkanaście krakowskich szkół, aby zaznajomić słuchaczy z różnymi aspektami współczesnej archeologii oraz zaprezentować wybrane zabytki archeologiczne.

 

ZARZĄD KNSA UJ – rok akademicki 2014/2015

Przewodnicząca:

Karolina Zagrabińska

e-mail: zagrabinska.karolina@gmail.com

nr telefonu: + 48 535 210 886

Wiceprzewodniczący:

Jakub Niebylski

e-mail: jakub.niebylski@uj.edu.pl

Sekretarz:

Robert Kenig

e-mail: rkenig@gmail.com

Skarbnik:

Ewa Rydzewska

e-mail: ewa.rydzewska@uj.edu.pl

Opiekunami Koła Naukowego są:

dr Piotr Kołodziejczyk

dr Dariusz Niemiec

dr Jarosław Źrałka

 

Strona internetowa Koła: http://archeo.5procent.eu

<<< Można nas znaleźć również na facebooku >>>