Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak

| e-mail: judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IAUJ. Od roku 1995 zatrudniona w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IA UJ, początkowo na stanowisku asystenta, a od roku 2002, po uzyskaniu stopnia doktora, na podstawie rozprawy poświęconej chronologii i zróżnicowaniu ceramiki kultury przeworskiej z wielowarstwowej osady w Jakuszowicach, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Kaczanowskiego, na stanowisku adiunkta. Uzyskała stopień doktora habilitowanego w roku 2013 na podstawie pracy pt. „Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej".

Archeolog, specjalizuje się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z przemianami w zakresie osadnictwa i gospodarki we wspomnianych odcinkach chronologicznych. Ważny nurt jej zainteresowań stanowią studia nad chronologią i zróżnicowaniem regionalnym wytwórczości ceramicznej ludności kultury przeworskiej. W latach 1989-1997 brała aktywny udział, w charakterze rysownika i archeologa współkierującego badaniami, w wykopaliskach na wielowarstwowej i wielokulturowej osadzie w Jakuszowcach, stan. 2, woj. świętokrzyskie. W latach 1995-1998 była głównym wykonawcą projektu badawczego finansowanego ze środków KBN, poświęconego badaniom na wspomnianej osadzie. Ponadto brała udział w ekspedycjach wykopaliskowych na innych osadach z okresu rzymskiego (Kryspinów, Podegrodzie, woj. małopolskie, Pakoszówka, woj. podkarpackie). Ostatnio podejmuje też problematykę obrzędowości funeralnej ludności kultury przeworskiej. W latach 1998-2001 oraz 2003-2005 była głównym wykonawcą dwóch grantów mających na celu opracowanie materiałów zabytkowych pochodzących z cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie oraz przygotowanie kompleksowej monografii tej nekropoli. Jest współautorem wspomnianej monografii, której dwa tomy ukazały się drukiem w serii Monumenta Archaeologica Barbarica. W   latach 2008- 2009  była kierownikiem projektu badawczego poświęconego opracowaniu materiałów z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Żabieńcu, stan. 1, woj. śląskie, a w latach 2008-2011 także głównym wykonawcą grantu, którego celem jest opracowanie materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego, pochodzących z terenu dorzecza górnego Sanu. W latach 2004-2009 prowadziła badania wykopaliskowe na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, woj. podkarpackie. Bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Autorka około siedemdziesięciu artykułów oraz dwóch książek.

 

Najważniejsze publikacje

 • Fragment eines spätkaiserzeitlichen Gefässes mit Inschrift aus der Siedlung in Jakuszowice, Gm. Kazimierza Wielka. Ein Deutungsversuch, (w:) Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latenezeit bis zum Frühmittelalter (red. K. Godłowski, R. Madyda-Legutko), Kraków 1992, 207-212.
 • Ślady linii papilarnych na ceramice z okresu wpływów rzymskich, pochodzącej z osady kultury przeworskiej w Jakuszowicach, st. 2, woj. Kielce, Archeologia Polski, t. XL, z.1-2, 1995, 79-90 (współautor).
 • Obiekt kultury pomorskiej z zapinką kowalowicką odkryty w Jakuszowicach, st. 2, powiat Kazimierza Wielka, (w:) Comhlan. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, (red. J. Andrzejowski), Warszawa 1999, 319-330.
 • Osada kultury przeworskiej w Jakuszowicach, st.2, gmina Kazimierza Wielka. Zarys problematyki badawczej, (w:) Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty Archeobotaniczne 97, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23, (red. K. Wasylikowa), Kraków 1999, 167-178.
 • Unikatowe naczynie z cmentarzyska w Opatowie, woj. śląskie, stan.1. Uwagi na temat plastyki zoomorficznej występującej na ceramice kultury przeworskiej w okresie rzymskim, (w:) 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, (red. J. Rydzewski), Kraków 2000, 209-220 (współautor).
 • Zur Möglichkeit einer Deutung der Siedlungsmaterialien der Przeworsk-Kultur aus der spätesten Phase der römischen Kaiserzeit und der Frühvölkerwanderungszeit, (w:) Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa, (red. M. Mączyńska, T. Grabarczyk), Łódź 2000, 193-201.
 • Monety rzymskie z Jakuszowic, (w:) Superiores Barbari. Księga ku czci profesora Kazimierza Godłowskiego, (red. R. Madyda-Legutko, T. Bochnak), Kraków 2000, 101-130 (współautor).
 • Tonplastik von der Siedlung der Przeworsk-Kultur in Jakuszowice, (w:) Gentes, Reges und Rom. Auseinandersetzung - Anerkennung - Anpassung. Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburstag, (red. J. Bouzek, H. Friesinger, K. Pieta, B. Komoroczy), Brno 2000, 107-115 (współautor).
 • Transkarpatische Kontakte der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in der römischen Kaiserzeit am Beispiel der Funde aus der Siedlung in Jakuszowice, Gde. Kazimierza Wielka, Woiw. świętokrzyskie, (w:) International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1 st-5 th Centuries A.D., (red. E. Istvánovits, V. Kulcsár), Aszód-Nyiregyháza 2001, 311- 323.
 • Pozostałości miejsc kremacji z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, (w:) Varia Barbarica, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus I, Zenoni Woźniak ab amicis dicata, (red. J. Andrzejewski, R. Prochowicz, A. Żórawska), Warszawa-Lublin 2002, 333-351 (współautor).
 • Plastyczne wyobrażenia koguta z terenu kultury przeworskiej i ich domniemana symbolika, (w:) Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red. A. Bursche, R. Ciołek), Warszawa 2003, 335-342.
 • Warsztat garncarski z Sanoka, stan. 54, na tle materiałów ceramicznych z terenu górnego dorzecza Sanu, (w:) Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Materiały z konferencji, (red. J. Gancarski), Krosno 2004, 691-709 (współautor).
 • Ceramika jako źródło do studiów nad przemianami kulturowymi i osadniczymi u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza, (w:) Archeologia o początkach Słowian, (red. P. Kaczanowski, M. Parczewski), Kraków 2005, 267-280.
 • Cmentarzysko w Prusieku, gm. Sanok, woj. podkarpackie, stan 25. Uwagi o przenikaniu ludności kultury przeworskiej w strefę Karpat polskich we wczesnym okresie rzymskim, Acta Archaeologica Carpathica, t. XL, 2005, 115-128 (współautor).
 • Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i póŹnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne 61, Kraków 2006.
 • Zoomorficzna plastyka figuralna z cmentarzysk kultury przeworskiej, (w:) Zwierzę jako Sacrum, t. I, Kielce 2006, 11- 25.
 • Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok, Rocznik Przemyski, t. XLII, 2006, z. 2, Archeologia, s. 59-67 (współautor).
 • Prusiek, pow. sanocki, stan. 25. Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w polskich Karpatach, Wiadomości Archeologiczne t. LVIII, 2006, Odkrycia, 394-400 (współautor).
 • Organizacja przestrzenna cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, (w:) środowisko pośmiertne człowieka, Funeralia Lednickie, Spotkanie 9, (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2007, 263-271 (współautor).
 • Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok, Rocznik Przemyski, t. XLIII, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2007, 61- 69 (współautor).
 • Uwagi o chronologii ceramiki wykonanej na kole garncarskim w kulturze przeworskiej w świetle wyników analizy materiałów zabytkowych z osady w Jakuszowicach, woj. świętokrzyskie i cmentarzyska w Opatowie, woj. śląskie, (w:) Ceramika rzemieślnicza  jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej (red. H. Machajewski, B. Jurkiewicz), Pułtusk 2010, 71-87.
 • Zur Chronologie der Drehscheibenkeramik in der Przeworsk-Kultur im Lichte der  jüngsten Forschungsergebnisse, (w:) Drehscheibentöpferei im Barbaricum. Technologietransfer Und Professionaliesierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums, Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 13, (red. J. Bemmann, M. Hegewisch, M. Meyer, M. Schmauder), Bonn 2011, 284-293.
 • Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w   Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, Wiadomości Archeologiczne 62, Warszawa 2011, s. 3-48 (współautor).
 • Opatów, Fpl. 1, Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur  im nordwestlichen Kleinpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XV/1 (Katalog), Tomus  XV/2 (Tafeln), Warszawa – Kraków  2011 (książka w dwóch tomach – współautor).
 • Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków 2012.
 • New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period, (w:) Proceedings of the international archaeological conference Wandering and Settled Barbarians in the Carpathian Region and Neighboring Areas (1st-5th cent.) New Finds, New Interpretations held in Nyiregyhaza and Satu Mare October 11-14 2010. Jósa András Múzeum Évkönyve LV (red. E. Istvánovits, V. Kulcsár), Nyíregyháza 2013, 409-422  (współautor).
 • Pochówek metalurga z cmentarzyska kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. sanocki, (w:) Honoratissimum assensus genus est armis Laudera. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak), Kraków 2014, 277-290 (współautor).
 • Ekscentryczna dama znad Liswarty. O pewnych aspektach  zróżnicowania stroju kobiecego w środowisku kultury przeworskiej, (w:) In medio Poloniae Barbarica. Agnieszka Urbaniak In memoriał, Monumenta Archaeologica Barbarica, Ceries Gemina tomus III (red. J. Andrzejowski), Warszawa 2014, 125-134 (współautor).