Dr Marzena Przybyła

| e-mail: marzena.przybyla@uj.edu.pl

Wykształcenie: w latach 1997-1999 studia w Katedrze Archeologii UMCS, w latach 1999-2002 - w Instytucie Archeologii UJ. W roku 2002 roku otrzymała stopień magistra na podstawie pracy magisterskiej pt.: "Groby "książęce" z III w n.e. na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum". W roku 2009 otrzymała stopień doktora na podstawie pracy pt. "Zdobnictwo przedmiotów metalowych z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich na terenie północnoeuropejskiego Barbaricum. Studium stylistyczno-chronologiczne ornamentyki występującej na wytłaczanych blachach".

- Od 1 października 2005 r. zatrudniona w Zakładzie Epoki Żelaza IAUJ na stanowisku asystenta.

Stypendia: W roku 2001 stypendium funduszu im. Karola Estreichera. W latach 2004, 2005 i 2009 pobyty studyjne w muzeach duńskich w ramach stypendium Fundacji Kazimierza Salewicza i Marit Jensen. W latach 2012-2013 pobyty studyjne w Niemczech i Danii w ramach stypendium badawczego Fundacji Alexandra von Humboldta dla młodych doktorów. W latach 2012-2014 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Udział w projektach: 2003-2005 udział w polsko-łotewskim projekcie opracowania zabytków z terenu Łotwy znajdujących się w zbiorach muzeów polskich (kierownictwo projektu Anna Bitner-Wróblewska, PMA i J. Cigilis). Od roku 2004 udział w projekcie Römisch-Germanisches Zentralmuseums w Moguncji i Muzeum Miejskiego Wrocławia obejmującym opracowanie inwentarzy grobów książęcych z Wrocławia-Zakrzowa (kierownik projektu Dieter Quast, RGZM). Od roku 2004 udział w projekcie opracowania materiałów grobowych z cmentarzyska z młodszego i późnego okresu rzymskiego w Vorbasse na Jutlandii (kierownik projektu Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet ). W latach 2005-2006 udział w projekcie Archeaology and Heritage culture. Contacts across the Baltic in the Iron Age (500 BC-1000 AD) (kierownictwo projektu Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet w Kopenhadze i Anna Bitner-Wróblewska, PMA). W latach 2005-2009 udział w projekcie opracowania materiałów z cmentarzysk z młodszego i późnego okresu rzymskiego i z okresu wędrówek ludów w Høje Taastrup na Zelandii (kierownictwo projektu: Linda Boye, Muzeum Kroppedal i Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet w Kopenhadze). Od roku 2009 udział w projekcie Römisch-Germanisches Zentralmuseums w Moguncji i Kulturhistorisches Museums w Wiedniu w opracowania grobu książęcego z Cejkova (kierownik projektu Dieter Quast). Od roku 2012 udział w projekcie Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły (www.mpov.uw.edu.pl) (kierownictwo projektu Aleksander Bursche, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 2012-2013 realizacja projektu „Funktion und Bedeutung der Eliten für die kulturellen Veränderungen im 2./3. Jahrhundert an der Nordseeküste" przy współpracy z Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i Instituts für Archäologie und Kulturanthropologie Uniwerstytetu w Bonn, w ramach stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta.

- W latach 2003-2010 prowadzenie badań na osadzie z okresu lateńskiego oraz młodszego i późnego okresu rzymskiego w Lipniku, woj. podkarpackie.

- Od roku 2010 członkini European Association of Archaeologists. Od roku 2012 członkini Sachsensymposion.

Publikacje

 • Sprawozdanie z badań ratowniczych w Lipniku, gm. Kańczuga, st. 3 (woj. podkarpackie) (Der Bericht über die Rettungsgrabung in Lipnik, Gem. Kańczuga, Fdst. 3, Woiw. Podkarpackie), Rocznik Przemyski, 40/2, Archeologia, Przemyśl, 2004, 105-116.
 • Nowe znaleziska kultury lateńskiej z obszaru Podgórza Rzeszowskiego (Die neue Funde der Laténe-Kultur aus Rzeszów-Vorgebirge), (w:) Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, 2004, Krosno, 219-234.
 • Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Lipniku, pow. Przeworsk (Zweite Saison der Ausgrabung auf der Fundstelle 3 im Lipnik, Kr. Przeworsk), Rocznik Przemyski 41/2, Archeologia, Przemyśl 2005, 79-88.
 • Znalezisko rzymskiego denara republikańskiego z miejscowości Białoboki, pow. Przeworsk (Der republikanische Denarfund aus Białoboki, Kr. Przeworsk), Acta Archaeologica Carpathica 39, Kraków, 2005, 27-234 (współautor).
 • Ein Prachtgürtel aus dem Grab 1 von Wrocław-Zakrzów (Sakrau), Archäologisches Korrespondenzblatt 35, 2005, 105-122.
 • Die nordeuropäische Elemente in der jüngeren römischen Kaiserzeit in der Dębczyno-Gruppe, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 54, 2007, 573-611.
 • Die Hakenkreuzfibel aus dem Grab 4 aus Engbjerg auf dem Hintergrund anderer pressblechverzierten Hakenkreuzfibeln, (w:) L. Boye, U. Lund Hansen (red.), Wealth and Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark, 2009, Studier i Astronomi – Nyere Tid – Arkæologi 2, Kroppedal, 37-60.
 • Die Scheibenfibeln aus den Gräber 12 und 18 aus Engbjerg, (w:) L. Boye, U. Lund Hansen (red.), Wealth and Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark, 2009, Studier i Astronomi – Nyere Tid – Arkæologi 2, Kroppedal, 61-79.
 • Die Tierdarstellungen auf den mit Pressblech verzierten Fundstücken aus Grab 1 von Wrocław-Zakrzów – ein Beitrag zu den Forschungen an der Ideenwanderung in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten, (w:) K. Demidziuk, D. Quast (red.), Die jüngerkaiserzeitlichen Fürstengräber aus Zakrzów/Sackrau, Monographien RGZM, Mainz (2006, w druku).
 • Gürtelbeschläge aus dem Grab 1 von Wrocław-Zakrzów vor dem Hintergrund der ähnlichen Funde aus dem europäischen Barbaricum,  (w:) K. Demidziuk, D. Quast (red.), Die jüngerkaiserzeitlichen Fürstengräber aus Zakrzów/Sackrau, Monographien RGZM, Mainz (2006, w druku).
 • Riemenbeschläge aus Grab III von Wrocław-Zakrzów, (w:) K. Demidziuk, D. Quast (red.), Die jüngerkaiserzeitlichen Fürstengräber aus Zakrzów/Sackrau, Monographien RGZM, Mainz (Mitverfasserin, zusammen mit R. Madyda-Legutko) (2006, w druku).
 • Bericht von den Rettungsausgrabungen in Lipnik, Gem. Kańczuga, Fdst. 3 (Woiw. podkarpackie). Saison 2003-2004, Recherches Archeologiques de 2004-2009, 2009, 171-198.
 • Bemerkungen zu einigen lokalen Formen der Schwertgürtelschließen vom sog. Balteus-Typ aus dem Barbaricum, Recherches Archeoloqiques de 2010, Kraków, N.S., 2, 95-186.
 • Deposit of human remains from the Iron Age settlement at Lipnik, Przeworsk district – a burial or manifestation of sacrificial rite?, Acta Archaeologica Carpatica 45, 2011, 29-65 (współautor).
 • Migration of individuals in Scandinavian Iron Age. The study of elements of sumptuous female dress in the Younger and Late Roman Periods, Acta Archaeologica (Copenhagen) 82,  2011, 227-251.
 • Die nordeuropäische Hakenkreuzfibeln aus der spätrömischen Kaiserzeit, (w:) The turbulent epoch – new materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. 2, Monumenta Studia Gothica 5 (red. B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski), Lublin, 2008, 255-284.
 • Die Rosettenfibeln – Ein Klassifikationsversuch, (w:) Words apart? Contracts across the Baltic Sea in the Iron Age, Nordiske Fortidsminder, Serie C, 7 (red. U. Lund Hansen, A. Bitner-Wróblewska), 241-286 (współautor).
 • Die Regionalisierung in reicher Frauentracht und die Nachweismöglichkeiten der Vernetzung jüngerkaiserzeitlicher Eliten im Rahmen der Heiratspolitik – am Beispiel Nordeuropas, (w:) Weibliche Eliten in der Frühgeschichte (red. D. Quast), Mainz 2011, 321-359.
 • Funktion und Bedeutung der Eliten für die kulturellen Veränderungen im 2./3. Jahrhundert an der Nordseeküste, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Jahresbericht 2012, 32-33.
 • Erste Etappe des Untersuchungen zu Grabfunden aus jüngeren und späten Kaiserzeit in Jütland, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Jahresbericht 2013, 34-36.
 • Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas: regionale Differenzierung, Verwendung und sozialer Kontext, Recherches Archaeologiques, Nouvelle Serie 2, 4/2012 (2014), 5-67.
 • Foederati na Zelandii? Analiza uzbrojenia pochówku z pierwszej poł. III w. po Chr. z Aasø, Zelandia, (w:) Honoratissimum Assensus Genus est Armis Laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak), Kraków 2014, 213-224.
 • Decorative fibulae with runic inscriptions in the Late Roman Period, (w:) Archäologie und Runen. Fallstudien zu Inschriften im älteren Futhark, Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Egänzungsreihe 11 (red. O. Grimm, A. Pesch), Schleswig 2015, 347-386.
 • Eine Insel der Pazifisten im Meer der Krieger? Anmerkungen zu einem Grabinventar von Aasø, Seeland, Praehistorische Zeitschrift 90.