Dr Marzena Przybyła

| e-mail: marzena.przybyla@uj.edu.pl

Wykształcenie: w latach 1997-1999 studia w Katedrze Archeologii UMCS, w latach 1999-2002 - w Instytucie Archeologii UJ. W roku 2002 roku otrzymała stopień magistra na podstawie pracy magisterskiej pt.: "Groby "książęce" z III w n.e. na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum". W roku 2009 otrzymała stopień doktora na podstawie pracy pt. "Zdobnictwo przedmiotów metalowych z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich na terenie północnoeuropejskiego Barbaricum. Studium stylistyczno-chronologiczne ornamentyki występującej na wytłaczanych blachach".

Od roku 2005 zatrudnienie na stanowisku asystenta, od 2018 – na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia: W roku 2001 stypendium funduszu im. Karola Estreichera. W latach 2004, 2005 i 2009 pobyty studyjne w muzeach duńskich w ramach stypendium Fundacji Kazimierza Salewicza i Marit Jensen. W latach 2012-2013 pobyty studyjne w Niemczech i Danii w ramach stypendium badawczego Fundacji Alexandra von Humboldta dla młodych doktorów. W latach 2012-2014 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Udział w projektach: 2003-2005 udział w polsko-łotewskim projekcie opracowania zabytków z terenu Łotwy znajdujących się w zbiorach muzeów polskich (kierownictwo projektu Anna Bitner-Wróblewska, PMA i J. Cigilis). Od roku 2004 udział w projekcie Römisch-Germanisches Zentralmuseums w Moguncji i Muzeum Miejskiego Wrocławia obejmującym opracowanie inwentarzy grobów książęcych z Wrocławia-Zakrzowa (kierownik projektu Dieter Quast, RGZM). Od roku 2004 udział w projekcie opracowania materiałów grobowych z cmentarzyska z młodszego i późnego okresu rzymskiego w Vorbasse na Jutlandii (kierownik projektu Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet ). W latach 2005-2006 udział w projekcie Archeaology and Heritage culture. Contacts across the Baltic in the Iron Age (500 BC-1000 AD) (kierownictwo projektu Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet w Kopenhadze i Anna Bitner-Wróblewska, PMA). W latach 2005-2009 udział w projekcie opracowania materiałów z cmentarzysk z młodszego i późnego okresu rzymskiego i z okresu wędrówek ludów w Høje Taastrup na Zelandii (kierownictwo projektu: Linda Boye, Muzeum Kroppedal i Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttet w Kopenhadze). Od roku 2009 udział w projekcie Römisch-Germanisches Zentralmuseums w Moguncji i Kulturhistorisches Museums w Wiedniu w opracowania grobu książęcego z Cejkova (kierownik projektu Dieter Quast). Od roku 2012 udział w projekcie Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły (www.mpov.uw.edu.pl) (kierownictwo projektu Aleksander Bursche, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 2012-2013 realizacja projektu „Funktion und Bedeutung der Eliten für die kulturellen Veränderungen im 2./3. Jahrhundert an der Nordseeküste" przy współpracy z Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i Instituts für Archäologie und Kulturanthropologie Uniwerstytetu w Bonn, w ramach stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta.

- W latach 2003-2010 prowadzenie badań na osadzie z okresu lateńskiego oraz młodszego i późnego okresu rzymskiego w Lipniku, woj. podkarpackie.

- Od roku 2010 członkini European Association of Archaeologists. Od roku 2012 członkini Sachsensymposion.

Publikacje

A) Monografie

Przybyła, Marzena J. (2018): Pressblechverzierte spätkaiserzeitliche Trachtbestandteile in Südskandinavien, Nordiske Fortidsminder, Serie B, t. 28, København.

Przybyła, Marzena J. (2018): Dress Diversity as a Source for Studies on Interregional Connections. Regional and chronological diversity of simple variants of fibulae with catch-plate from Northern Europe, Bonner Beiträge zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie, t. 20, Bonn.

B) Artykuły i rozdziały w monografiach

Przybyła, Marzena J. (2004): Nowe znaleziska kultury lateńskiej z obszaru Podgórza Rzeszowskiego, w: Okres lateński i rzymski w Karpatach Polskich, (red.) Jan Garncarski. Krosno, s. 219–234.

Przybyła, Marzena J. (2004): Sprawozdanie z badań ratowniczych w Lipniku, gm. Kańczuga, st. 3 (woj. podkarpackie), Rocznik Przemyski 40 (2), s. 105–116.

Przybyła, Marcin; Przybyła, Marzena J. (2005): Znalezisko rzymskiego denara republikańskiego z miejscowości Białoboki, pow. Przeworsk, Acta Archaeologica Carpathica 39, s. 227–234.

Przybyła, Marzena J. (2005): Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Lipniku, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski 41 (2), s. 79–88.

Przybyła, Marzena J. (2005): Ein Prachtgürtel aus dem Grab 1 von Wrocław-Zakrzów (Sackrau), Archäologisches Korrespondenzblatt 35, s. 105–122.

Przybyła, Marzena J. (2007): Die Nordeuropäischen Elemente in der Dębczyno-Gruppe der jüngeren römischen Kaiserzeit, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 54 (2), s. 573–611.

Przybyła, Marzena J. (2008): Nordeuropäische Hakenkreuzfibeln aus der spätrömischen Kaiserzeit, w: The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, (red.) Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, Piotr Łuczkiewicz i Sylwester Sadowski. 2. Lublin, s. 255–284.

Przybyła, Marzena J. (2009): Bericht von den Rettungsausgrabungen in Lipnik, Fst. 3, Gde. Kańczuga, Kr. Przeworsk, Woiw. Podkarpackie. Saison 2003–2004, Recherches Archéologiques NS 1, s. 171–198.

Przybyła, Marzena J. (2009): Die Hakenkreuzfibel aus dem Grab 4 aus Engbjerg auf dem Hintergrund anderer pressblechverzierter Hakenkreuzfibeln, w: Wealth and prestige. An analysis of rich graves from the Late Roman Iron Ageon Eastern Zealand Denmark, (red.) Linda Boye i Ulla Lund Hansen. Kroppedal (Kroppedal studier i astronomi, nyere tid, arkæologi, t. 2), s. 37–60.

Przybyła, Marzena J. (2009): Die Scheibenfibeln aus den Gräbern 12 und 18 aus Engbjerg, w: Wealth and prestige. An analysis of rich graves from the Late Roman Iron Ageon Eastern Zealand Denmark, (red.) Linda Boye i Ulla Lund Hansen. Kroppedal (Kroppedal studier i astronomi, nyere tid, arkæologi, t. 2), s. 61–79.

Przybyła, Marzena J. (2010): Bemerkungen zu einigen lokalen Formen der Schwertgürtelschließen vom sog. Balteus-Typ aus dem Barbaricum. w: Recherches Archéologiques NS 2, s. 93–184.

Przybyła, Marcin; Przybyła, Marzena J.; Kupiec, Tomasz (2010): Deposit of Human Remains from the Roman Period Settlement at Lipnik, powiat Przeworsk - a Burial or Manifestation of Sacrificial Rite?, Acta Archaeologica Carpathica 45, 29-65.

Lund Hansen, Ulla; Przybyła, Marzena J. (2010): Rosettenfibeln – ein Klassifikationsversuch, w: Worlds apart? Contacts across the Baltic Seain the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005-2008, red. Ulla Lund Hansen i Anna Bitner-Wróblewska. København, Warsaw (Nordiske Fortidsminder, Seria C, t. 7), s. 241–286.

Przybyła, Marzena J. (2011): Die Regionalisierung in reicher Frauentracht und die Nachweismöglichkeiten der Vernetzung jüngerkaiserzeitlicher Eliten im Rahmen der Heiratspolitik – am Beispiel Nordeuropas, w: Weibliche Eliten in der Frühgeschichte, red. Dieter Quast. Mainz (RGZM - Tagungen, t. 10), s. 321–359.

Przybyła, Marzena J. (2011): Migration of Individuals in the Roman Period. Testimonies of Fine Female Dress in Scandinavia. w: Acta Archaeologica 82 (1), s. 227–229.

Przybyła, Marzena J. (2014): Erste Etappe der Untersuchungen zu Grabfunden aus der jüngeren und späten Kaiserzeit in Jütland, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. Jahresbericht 2013, s. 34–36.

Przybyła, Marzena J. (2014): Foederati na Zelandii? Analiza uzbrojenia pochówku z pierwszej poł III. w. po Chr. z Aasø, Zelandia, w: Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, (red.) Renata Madyda-Legutko i Judyta Rodzińska-Nowak. Kraków, s. 213–224.

Przybyła, Marzena J. (2014): Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas: regionale Differenzierung, Verwendung und sozialer Kontext, Recherches Archéologiques NS 2012 (4), s. 5–67.

Przybyła, Marzena J. (2015): Decorative fibulae with runic inscriptions in the Late Roman Period, w: Archäologie und Runen. Fallstudien zu Inschriften im älteren Futhark; Beiträge zum Workshop am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig am 3.-4. Februar 2011, red. Oliver Grimm i Alexandra Pesch. Kiel, Hamburg: Wachholtz, Murmann Publ (Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Ergänzungsreihe, t. 11), s. 347–386.

Przybyła, Marzena J. (2016): Eine Insel der Pazifisten im Meer der Krieger? Anmerkungen zu einem Grabinventar von Aasø, Seeland, Praehistorische Zeitschrift 91 (1), s. 149–201.

Grygiel, M.; Przybyła, Marzena J. (2017): Remarks on embossed foil decoration in the early Roman period. The stencil from Zagórzyce, Little Poland, w: Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, (red.) Berit Valentin Eriksen, Angelika Abegg-Wigg, Ralf Bleile i Ulf F. Ickerodt. Schleswig, s. 307–320.

Beliavets, Vadzim; Przybyła, Marzena J.; Voronatov, Sjergiej (2018): Gold rings from Pilipki in Podlasie: some remarks on connections between the Wielbark culture and Scandinavia at the close of the Early and in the beginnings of the Late Roman Period, w: Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Kokowskiego, (red.) Piotr Łuczkiewicz i Barbara Niezabitowska-Wiśniewska. Lublin, s. 158–187.

Przybyła, Marzena J.; Rydzewska, Ewa (2019): Amber as passage money on the journey to the afterlife: the role of Jutland amber in the Late Roman and early Migrations periods (ca. 160-450 AD), w: Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange, (red.) Rica Annaert. Antwerp (Neue Studien zur Sachsenforschung, t. 8), s. 153-172.

Madyda-Legutko, Renata; Przybyła, Marzena J. (2019): Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa, w: Donum Cordis. Studia poświęcone pamięci Profesora Jerzego Kolendo, (red.) Krzysztof Jakubiak. Warszawa, s. 220-238.

Bitner-Wróblewska, Anna; Pesch, Alexandra; Przybyła, Marzena J. (2020): Styles, w: Migration Period between Odra and Vistula, t. 1, (red.) Aleksander Bursche, John Hines, Anna Zapolska, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, t. 59/1. Leiden/Boston, s. 225-298.

Przybyła, Marzena J. (2020): Migration studies in archaeology: building a circumstantial case, w: Migration Period between Odra and Vistula, t. 1, (red.) Aleksander Bursche, John Hines, Anna Zapolska, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, t. 59/1, Leiden/Boston, s. 15-64.

C) Recenzje książek

The Sösdala Horsemen and the equestrian elite of fifth century Europe. Eds Charlotte Fabech & Ulf Näsman. Jutland Archaeological Publications 99. Højbjerg 2017. 451 pp. ISBN 978-87-93423-15-2, Fornvännen 113 (2018), 170-174.

D) Noty w katalogach

Bitner-Wróblewska, Anna, Ciglis, Jānis i Radiņš, A. (red.) (2005): Zabytki Łotewskie w Zbiorach Polskich (Latvijas Kultūrvēsturiskais Mantojums Ārzemju Krātuvēs, t. 2).