Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

| e-mail: renata.madyda-legutko@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko związana jest z Uniwersytetem Jagiellońskim od początku swej kariery naukowej. Od roku 1971 zatrudniona w ówczesnej Katedrze Archeologii UJ, a następnie w Instytucie Archeologii UJ. Po uzyskaniu stopnia doktora na podstawie rozprawy pt. "Metalowe części pasa w okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w północnej części Europy środkowej", napisanej pod kierunkiem prof. K. Godłowskiego, zajmowała stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza IA. Po uzyskaniu habilitacji na podstawie pracy pt. "Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim" otrzymała w 2003 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego we wspomnianym Zakładzie. Tytuł profesora otrzymała w październiku 2012.

Prof. dr hab. R. Madyda-Legutko jest specjalistką w zakresie problematyki okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze europejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi studia nad zróżnicowaniem kulturowym środkowoeuropejskiego Barbaricum oraz nad chronologią i zróżnicowaniem części stroju używanych przez ludność barbarzyńskiej Europy w okresie wpływów rzymskich. Jest autorką prac o podstawowym znaczeniu dla problematyki typologii, chronologii i rozprzestrzenienia metalowych części pasów używanych przez ludność barbarzyńskiej Europy w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów ("Die Gürtelschnalle..." Oxford 1986; „Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów …." Kraków 2011). Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym kierowanym przez Römisch-Germanische Zentralmuseum w Moguncji mającym na celu opracowanie materiałów zabytkowych z grobów książęcych w Wrocławiu-Zakrzowie. Powierzono jej opracowanie metalowych części pasów z grobu II i III oraz szklanych kamieni do gry z grobów I i III. Drugi ważny nurt jej badań dotyczy zagadnień związanych z osadnictwem prehistorycznym w rejonach górskich, szczególnie w obrębie strefy karpackiej w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Nurt ten znalazł najpełniejszy wyraz w jej rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej "Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim". Prowadziła badania wykopaliskowe na licznych stanowiskach, zlokalizowanych w strefie beskidzkiej. W latach 2008-2011 była kierownikiem grantu, którego celem było opracowanie materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego, pochodzących z terenu dorzecza górnego Sanu. Istotny kierunek zainteresowań badawczych prof. dr hab. R. Madydy-Legutko, reprezentują także studia nad napływem importów rzymskich na tereny środkowoeuropejskiego Barbaricum. Uczestniczyła ona między innymi w pracach zespołu przygotowującego do druku jeden z tomów międzynarodowej, bardzo prestiżowej, serii wydawniczej Tabula Imperii Romani. Ostatnio ważną dziedzinę jej aktywności stanowi kierowanie interdyscyplinarnym zespołem mającym na celu opublikowanie materiałów zabytkowych pochodzących z największej jak dotąd nekropoli ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. Prace przygotowujące materiały do druku prowadzone były w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków KBN (1998-2001, 2003-2006). W roku 2011 ukazały się pierwsze dwa tomy monografii tego cmentarzyska w serii Monumenta Archaeologica Barbarica, tom XV/1,2.

Prof. dr hab. R. Madyda-Legutko była w latach 1991-1994 członkinią Komisji Źródłoznawczej Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, a od roku 1999 jest członkinią Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie. W latach 1999-2003 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tejże Komisji. Od roku 1996 jest członkinią Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności. Jest uczestniczką i współorganizatorką licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. W roku 1981 otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III-go stopnia za pracę doktorską. W roku 2003 otrzymała nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo tomu M-34 Kraków w ramach serii wydawniczej Tabula Imperii Romani. W roku 2012 otrzymała nagrodę indywidualną JM Rektora UJ, za wybitne osiągnięcia naukowe.

Najważniejsze publikacje

 • Sprzączki i okucia pasa na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne", IV, 1977, 351-411.
 • The Buckles with Imprint Ornamentation, "Wiadomości Archeologiczne", XLIII, 1978, 3-15.
 • Wyniki badań stanowisk okresu rzymskiego w Moszczenicy Wyżnej, woj. Nowy Sącz, "Acta Archaeologica Carpathica", XVIII, 1978, 113-149 (współautor).
 • Wyniki badań stanowiska z okresu rzymskiego w Piwnicznej, woj. Nowy Sącz, "Acta Archaeologica Carpathica", XX, 1980, 143-152 (współautor).
 • Birytualne cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Żalęcino, woj. Szczecin (badania 1976,1978,1979), "Materiały Zachodniopomorskie", XXVI, 1982, 61-114 (współautor).
 • Próba rekonstrukcji pasów z metalowymi częściami na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów, "Przegląd Archeologiczny", XXXI, 1984, 91-134.
 • Cmentarzysko kultury przeworskiej w Górce Stogniewskiej koło Proszowic, "Sprawozdania Archeologiczne", XXXVI, 1984, 83-122 (współautor).
 • Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Małopolsce, (w:) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Polsce, 89-119 (współautor).
 • Studien zur römischen Kaiserzeit im Sącz Beskid, (w:) Urzeitliche und frühhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten, Nitra 1986, 239-244 (współautor).
 • Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, BAR International Series 360, Oxford 1986/1987.
 • Metalowe części pasa na obszarze kultury zachodniobałtyjskiej w okresie wpływów rzymskich, "Wiadomości Archeologiczne", XLVIII, 1983/87, 21-26.
 • Powiązania kultury wielbarskiej z sąsiednimi obszarami w świetle analizy metalowych części pasa, (w:) Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, Lublin 1988, 189-204.
 • Gürtelhaken der frührömischen Kaiserzeit im Gebiet des mitteleuropäischen Barbaricum, "Przegląd Archeologiczny", XXXVII, 1990, 157-180.
 • Doppeldornschanllen mit rechteckigem Rahmen im europäischen Barbaricum, "Germania" (Frankfurt a. M.), 1990, 551-585.
 • Wyniki badań stanowiska z epoki brązu, początków epoki żelaza i z późnego okresu rzymskiego w Nowym Sączu-Biegonicach, "Acta Archaeologica Carpathica", XXIX, 1990, 163-214 (współautor).
 • Importe von metallenen Gürtelteilen des römischen Heeres im mitteleuropäischen Barbaricum, "Archeologia", XLII, 1991, 85-115.
 • Zur Besiedlung des Sącz-Gebietes (Westkarpaten) in der spätrömischen Kaiserzeit, (w:) Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latčnezeit bis zum Frühmittelalter, Kraków 1992, 187-195.
 • Rytro. Karpacka osada z okresu wędrówek ludów, "Prace Archeologiczne, 57", Kraków 993/1994 (współautor).
 • Sytuacja kulturowa w wczesnej epoce żelaza na terenie polskich Karpat Zachodnich, (w:) Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce, śląskie Prace Prahistoryczne, nr 4, Katowice, 1995, 241-265.
 • Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim. Katalog stanowisk, Rozprawy Habilitacyjne nr 304/2, Kraków 1995.
 • Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim, Rozprawy Habilitacyjne nr 304/1, Kraków 1996.
 • Die Púchov-Kultur in polnischen Westkarpaten, (w:) Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków, 1996, 183-197.
 • Einige Bemerkungen über den Schatzfund von Laskowa, Woiw. Nowy Sącz, "Notae Numismaticae", II, Kraków 1997, 108-118 (współautor)v
 • Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem rzymskim i wczesnym okresem wędrówek ludów w polskiej strefie beskidzkiej, (w: ) Dzieje Podkarpacia II, Krosno 1998, 243-255.
 • Importy rzymskie w polskich Karpatach, (w:) Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum. Polska. Suplement-tom 1. Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski (red. J. Kolendo), Warszawa 1998, 29-39.
 • Kulturumwandlungen in den polnischen Karpaten in der jüngeren römischen Kaiserzeit, (w:) Das mitteleuropäischen Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert, [red. J. Tejral] "Spisy Arch. Ústavu AV ČR Brno 12" , Brno 1999, 93-104.
 • Sytuacja kulturowa w polskich Karpatach we wczesnym okresie rzymskim, (w:) Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, Rzeszów 1999, 15-23.
 • Żelazne sprzączki o ramach ósemkowatych na ziemiach polskich. Naśladownictwo markomańskie czy wyrób miejscowy? (w:) Comhlan. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 1999, 247-258.
 • Migrationsbewegungen der Bevölkerung im Gebiet der polnischen Karpaten in der spätrömischen Kaiserzeit und der Frühvölkerwanderungszeit, (w:) Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Ostereuropa, Łódź 2000, 217-236.
 • Die Beziehungen zwischen dem oberen Sangebiet (östlichen Teil der polnischen Karpaten) und den südlichen Gebieten in der Zeit vom 1. bis zum 5. Jh. n. Chr., (w:) International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st - 5 th centuries A,D., (ed. E. Istvanovits, V. Kulcsar), Aszód-Nyiregyhaza, 2001, 299- 310 (współautor).
 • Einige Bemerkungen über die Spielsteine aus dem Gebiet der Przeworsk-Kultur am Beispiel des Fundmaterials aus dem Gräberfeld von Opatów, Woiw. śląskie, (w:) Acta Musei Nationalis Pragae, Series A, LIV/2000/1-4, (Festschrift Dr. Sakař), Praga 2000, 107-122 (współautor).
 • Unikatowe naczynie z ornamentyką zoomorficzną z Opatowa, woj. śląskie, (w:) 150- lecie Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, 209-220 (współautor).
 • Uwagi o napływie norycko-panońskich części pasów na teren środkowoeuropejskiego Barbaricum. Klamra z osady w Kryspinowie, (w:) Superiores Barbari. Księga ku czci profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków 2000, 169-187 (współautor).
 • Omegaschnallen im Gebiet des mitteleuropäischen Barbaricums und in Skandinavien, (w:) "....trans Albim fluvium" Forschungen zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Archäologie. Festschrift für Achim Leube zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie 10, (red. M. Meyer), Berlin 2001, 373-386.
 • Arkusz 12 Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton University Press 2000 (współautor).
 • Tabula Imperii Romani, M34 - Kraków, Kraków 2002 (współautor).
 • Pozostałości miejsc kremacji z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1 woj. śląskie, (w:) Varia Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dicata. Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina I, Warszawa-Lublin 2002, 333-351 (współautor).
 • Znaleziska monet rzymskich ze stanowisk kultury przeworskiej położonych w dorzeczu Liswarty, (w:) Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2003, 285-299 (współautor).
 • Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Pakoszówce, gm. Sanok, stan. nr 1, w latach 1999-2002, Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski, t.1, cz. 2, Przemyśl, 53-56 (współautor)
 • Obrządek pogrzebowy a płeć zmarłego. Uwagi na podstawie analizy materiałów archeologicznych z najstarszej fazy cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, (w: ) Kobieta - śmierć - Mężczyzna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 5 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2003, 263-271 (współautor).
 • Pakoszówka, Gde. Sanok, Woiw. podkarpackie, FSt. 26 (eine Siedlung der jüngeren Kaiserzeit), Recherches Archeologiques de 1993-1998, Kraków 2004, 126-132 (współautor).
 • Kulturelle Differenzierung der polnischen Beskidenzone in der La Tene- und der römischen Kaiserzeit, Recherches Archeologiques de 1993-1998, Kraków 2004, 271-274.
 • Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie - próba interpretacji, (w:) Dusza maluczka a strata ogromna. Funeralia Lednickie, spotkanie 6 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2004, 199- 215 (współautor).
 • Historia badań nad okresem lateńskim i rzymskim w strefie beskidzkiej Karpat Polskich, (w: ) Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, (red. J. Gancarski), Krosno 2004, 29-42 (współautor).
 • Polskie Karpaty w okresie późnolateńskim i okresie wpływów rzymskich. Uwagi dotyczące zróżnicowania kulturowego, (w:) Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, (red. J. Gancarski), Krosno 2004, 71-92.
 • Osada kultury puchowskiej na Grojcu w Żywcu, woj. śląskie, stan. 1, (w:) Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, (red. J. Gancarski), Krosno 2004, 289-321 (współautor).
 • Warsztat garncarski z Sanoka, stan. 54, na tle materiałów ceramicznych z terenu górnego dorzecza Sanu, (w:) Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, (red. J. Gancarski), Krosno 2004, 691-709 (współautor)
 • Uwagi na temat reguł wyposażania zmarłych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim, (w:) Do, ut des. Dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie, spotkanie 7 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2005, 181-188 (współautor).
 • Studia nad geografią osadnictwa w górnym dorzeczu Wisły u schyłku starożytności i na początku średniowiecza, (w:) Archeologia o początkach Słowian (red. P. Kaczanowski, M. Parczewski), Kraków 2005, 307-352 (współautor).
 • Strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie rzymskim, (w:) Archeologia o początkach Słowian (red. P. Kaczanowski, M. Parczewski), Kraków 2005, 307-352, (współautor).
 • Uwagi o niektórych metalowych częściach pasa występujących w kręgu kultur gockich, (w:) Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu. Monumenta Studia Gothica IV (red. C. von Carnap-Bornheim, J. Ilkjar, A. Kokowski), Lublin 2005, 287-294.
 • Pakoszówka, Gde. Sanok, Woiw. podkarpackie, Fst. 1 (eine Siedlund der römischen Kaiserzeit), Recherches Archeeologiques de 1999-2003, Kraków, 2006, 160-168 (współautor).
 • Starość nie radość - pochówki osobników w wieku senilis z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, (w:) Starość - wiek spełnienia. Funeralia Lednickie, spotkanie 8 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2006, 121-126, (współautor).
 • Szczątki zwierzęce z ciałopalnego cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stanowisko 1 -komentarz archeologa, (w:) Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. 1 (red. L. Kostuch, K. Ryszewska), Kielce 2006, 27-40.
 • Prusiek, pow. sanocki, stan. 25. Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w polskich Karpatach, Wiadomości Archeologiczne, t. LVIII, 2006, 394-400 (współautor).
 • Cmentarzysko w Prusieku, gm. Sanok, woj. podkarpackie, stan. 25. Uwagi o przenikaniu ludności kultury przeworskiej w strefę Karpat polskich we wczesnym okresie rzymskim, Acta Archaeologica Carpathica, t. XL (2005), 2006, 115- 128 (współautor).
 • Zu den Beziehungen der litauischen Gebiete zu dem mitteleuropäischen Barbaricum in der frühen Völkerwanderungszeit, Archaeologia Lituana, t. 7, Vilnius, 2006, 144-155.
 • Osada z okresu rzymskiego w Pakoszówce, stan. 1, pow. Sanok, Rocznik Przemyski, t. XLII, z. 2, 2006, 69-84 (współautor).
 • Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok, Rocznik Przemyski, t. XLII, z. 2, 2006, 59-67 (współautor).
 • Organizacja przestrzenna cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, (w:) środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie, spotkanie 9 (red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński), Poznań 2007, 263-271 (współautor).
 • Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku stan. 25, pow. Sanok, Rocznik Przemyski, XLIII: 2007, z. 2, Archeologia, 61-69 (współautor).
 • Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, Kraków 2011.
 • Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w   Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, Wiadomości Archeologiczne 62, Warszawa 2011, 3-48 (współautor).
 • Opatów, Fpl. 1, Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur  im nordwestlichen Kleinpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XV/1 (Katalog), Tomus  XV/2 (Tafeln),Warszawa – Kraków  2011 (książka w dwóch tomach – współautor).
 • Interkulturelle Beziehungen der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in der Karpatenzone am Übergang von der frühen zu der jüngeren römischen Kaiserzeit am Beispiel des Gräberfeldes non Prusiek, FSt. 25, Gde. Sanok, Prehled  výzkumů  53-1, Brno 2013, (współautor).
 • Kontakty interregionalne ludności zamieszkującej dorzecze górnego Sanu na przełomie wczesnego i młodszego okresu rzymskiego, (w:) Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu (red. J. Gancarski), Krosno 2013,  125-148 (współautor).
 • Bronze Belt Buckles with Doubled  Tongue between Scandinavia and the Black Sea. In Search of Local and Inter-Regional Connections during the Roman Periods, (w:) Inter Ambo Maria, Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea (red. I. Khrapunov, F.-A. Stylegar), Kristansand-Simferopol 2013, (współautor).
 • Novaya nakhodka bosporskoi monety v Pol'she", (w:), Drevnee Prichernomor'e X (red. Nemchenko I.V.), Odessa 2013, 69-72 (współautor).
 • New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period, (w:) Proceedings of the international archaeological conference Wandering and Settled Barbarians in the Carpathian Region and Neighboring Areas (1st-5th cent.) New Finds, New Interpretations held in Nyiregyhaza and Satu Mare October 11-14 2010. Jósa András Múzeum Évkönyve LV (red. E. Istvánovits, V. Kulcsár), Nyíregyháza 2013, 409-422  (współautor).
 • Pochówek metalurga z cmentarzyska kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. sanocki, (w:) Honoratissimum assensus genus est armis Laudera. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak), Kraków 2014, 277-290 (współautor).
 • Ekscentryczna dama znad Liswarty. O pewnych aspektach  zróżnicowania stroju kobiecego w środowisku kultury przeworskiej, (w:) In medio Poloniae Barbarica. Agnieszka Urbaniak In memoriał, Monumenta Archaeologica Barbarica, Ceries Gemina tomus III (red. J. Andrzejowski), Warszawa 2014, 125-134 (współautor).